fbpx
ΚοινωνίαΤελευταία Νέα

28 νέες στάσεις αστικών λεωφορείων παρείγγειλε ο Δήμος Ξάνθης

«Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων αστικής συγκοινωνίας»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων αστικής συγκοινωνίας», προϋπολογισμού εκατόν δεκαεφτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (117.499,99€) με το Φ.Π.Α. (Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€ με το Φ.Π.Α. και η εκτιμώμενη αξία του Δικαιώματος Προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 17.499,99€ με το Φ.Π.Α.).

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
  Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
  Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
  Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
  Ταχ. Κωδ.: 67132
  Τηλ.: 2541350822
  E-mail: ,
  Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 3. Κωδικοί CPV: 44212321-5 { Στέγαστρα λεωφορείων }
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση είκοσι οκτώ (28) στεγάστρων για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του επιβατικού κοινού των αστικών γραμμών του Δήμου Ξάνθης, αφορά την αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων στεγάστρων που έχουν υποστεί ζημιές (διάβρωση) με την τοποθέτηση νέων σε επιλεγμένα σημεία. Σκοπός του δήμου είναι η προσαρμογή των στεγάστρων στις νέες προδιαγραφές καθώς και η επίτευξη κατά το δυνατόν ομοιομορφίας αποσκοπώντας πάντα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην εξυπηρέτηση των επιβατών των αστικών λεωφορείων του Δήμου Ξάνθης καθώς έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό οι ανάγκες και των Α.Μ.Ε.Α., στην ασφαλή μετακίνηση και την προστασία των επιβατών από τις εκάστοτε επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
  Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες.
  Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού χιλίων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (1.612,90 €) για το σύνολο της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης.
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία (παράδοση στεγάστρων) και σε τρία (3) έτη για την συντήρηση τους, από την υπογραφή της σύμβασης.
 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 9. Υποδιαίρεση σε Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους Τμήματα σύμφωνα με την με αριθ. Π-21α/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (τιμή μονάδας σε ευρώ) για το σύνολο των ειδών του Προϋπολογισμού που περιγράφεται στην με Αριθ. Π-21α/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 25 Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 1η Απριλίου 2023 και η ώρα έναρξης η 09:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 19 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00.
 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ξάνθης. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 02.30.7135.09 (ποσό 17.499,99€ Δημοτικοί πόροι – ΣΑΤΑ) και Κ.Α.: 02.69.7135.02 (ποσό 100.000,00 € Φιλόδημος ΙΙ) σύμφωνα με τις με αριθ. 276/14.03.2022 και 133/26.01.2023 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης, που αφορά πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 και 2023 αντίστοιχα του Φορέα.
 15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
  Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
  Τηλέφωνο : +30 2132141216
  Ε-mail :
  Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
  Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
 16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
  Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
  Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Σχετικά Άρθρα