Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Καρναβάλι Ξάνθης: Κλειστά τα σχολεία αύριο με απόφαση Δημάρχου Ξάνθης 

Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, για την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξάνθης την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου , λόγω ειδικών, εκτάκτων υπό ευρεία έννοια συνθηκών

Ακολουθεί η Απόφαση

ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η ( 123 )

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθ.58 του Ν. 3852/2010 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παραγρ. 4 εδαφ. 27 για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).

3. Τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2023

4. Το γεγονός ότι οι ΘΛΕ είναι ένας ευρέως διαδεδομένος θεσμός με μαζική συμμετοχή όλων των πολιτών, βαθιά ριζωμένος στην συνείδηση της τοπικής κοινωνίας καθώς και το γεγονός ότι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στις γιορτές ώς εμπειρική διδαχή στα κοινωνικά δρώμενα του τόπου είναι απαραίτητη και καθιερωμένη εθιμικά πρακτική

5. Το γεγονός ότι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 τις πρωινές – μεσημεριανές ώρες έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις και δράσεις όπως συναυλίες κλπ που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και την ευρεία συμμετοχή των μαθητών που θα οδηγήσει στην αποδόμηση της σχολικής λειτουργίας

6. Την ανάγκη υποστήριξης της ιστορικής διαδρομής του θεσμού

7. τις κατά έτος αποφάσεις όλων των προηγούμενων ετών

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξάνθης, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Φεβρουαρίου 2023 λόγω ειδικών, εκτάκτων υπό ευρεία έννοια συνθηκών.

loading...

Σχετικά Άρθρα