Κύριο ΘέμαΤελευταία Νέα

Δήμος Ξάνθης ενημερωτική εκδήλωση: Παρουσίαση του Έργου «WRESTLE»

Ο Δήμος Ξάνθης σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, ως εταίροι και βασικοί συντελεστές του έργου «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα» – «Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency – WRESTLE», πραγματοποιούν ενημερωτική εκδήλωση την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 στις 11 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και για τη διάχυση των επιτευγμάτων του.
Το έργο WRESTLE, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014- 2020», έχει ως βασικό στόχο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός κοινού συστήματος στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας για την παρακολούθηση και τη βιώσιμη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Το Σχέδιο Δράσης για την αειφόρο διαχείριση των υδάτων στην περιοχή μας περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες όπως:
1.Χαρτογράφηση-ανάλυση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
2.Διαχείριση του συστήματος ύδρευσης του δήμου – Προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης
3.Πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης συστήματος ύδρευσης
4.Εκπαίδευση προσωπικού
5.Εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας Υδάτων
6.Σχέδιο διαχείρισης ζήτησης και κοστολόγησης για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης
Βασικός στόχος του συστήματος παρακολούθησης των υδάτων που εγκαθίσταται είναι η ελαχιστοποίηση της κακής χρήσης και της σπατάλης υδάτινων πόρων ή διαρροών και η πρόληψη απρόβλεπτων αστοχιών του υφιστάμενου συστήματος που οδηγούν σε τεράστια απόβλητα, σε ετήσια βάση.

Σχετικά Άρθρα