Κύριο Θέμα Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Αυτό το Σαββατοκύριακο: Ο Τσέπελης έφερε το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο Γενικών Γραμματέων (πάνω από 2000 σύνεδροι, Υπουργοί και Δήμαρχοι όλης της χώρας)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’ΔΗΜΟΣΞΑΝΘΗΣ

&FORUMTRAINING&CONSULTING

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ

‘’ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝΤΟΠΙΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ’’

(ΠράσινηΟικονομίαμεΨηφιακέςΛειτουργίες&ΔιαΒίουΜάθηση)                 


3ηΕτήσιαΣυνάντησηΠροϊσταμένωνΟικονομικώνΥπηρεσιώνΟΤΑ

ΠροσυνεδριακέςΕκδηλώσεις,12Μαΐου2022,Ξάνθη

Επιστημονικό ΣυνέδριοΠαρασκευή–Κυριακή,13-15Μαΐου2022,Ξάνθη

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», οΔήμοςΞάνθηςκαιοΦορέαςΕπιμόρφωσηςΣτελεχώντηςΤοπικήςΑυτοδιοίκησηςForumTraining& Consulting, διοργανώνουν στην Ξάνθη, ΕπιστημονικόΣυνέδριο μεθέμα:

‘’ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΞΙΩΝΣΤΗΝΤΟΠΙΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ’’

(ΠράσινηΟικονομίαμεΨηφιακέςΛειτουργίες&ΔιαΒίουΜάθηση)

Το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο προγραμματίζεται σε μία κρίσιμη για την ΤοπικήΑυτοδιοίκηση περίοδο και έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον τωνεργασιώντου,στιςοργανωτικέςκαιδιοικητικέςαλλαγές,πουέχουνεπιφέρειοιθεσμικέςαλλαγέςτου2019-2021στηνΤοπικήΑυτοδιοίκησητηςχώρας,στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και στην προετοιμασία για τους νέουςεπενδυτικούςκαιχρηματοδοτικούςορίζοντεςπουδιανοίγονταιδυναμικά.

Τα χρονικά ορόσημα της περιόδου είναι: η ολοκλήρωση της χρηματοδοτικής περιόδου2014-2020, η έναρξη της νέας χρηματοδοτικής περιόδου 2021-2027 και η διαχείρισητωνκονδυλίωντουΕθνικούΣχεδίουΑνάκαμψης&Ανθεκτικότητας‘Ελλάδα2.0’(ΤαμείοΑνάκαμψης).Τακρίσιμααυτάορόσημα,παρουσιάζονταιωςκρίσιμεςευκαιρίες&προκλήσειςγιατηνΤοπικήΑυτοδιοίκηση.

Επιπρόσθετα,οιδιαδικασίεςγιαμετάβασησεμιαπερισσότεροπεριβαλλοντική-ΠράσινηΟικονομία,ηανάγκηγιαεισαγωγήκαινοτομίαςκαιΨηφιακόΜετασχηματισμό, όπως και η επένδυση σε ανάπτυξη Νέων Δεξιοτήτων και η ενίσχυσητων ήδη υφιστάμενων στο ανθρώπινο δυναμικό των ΟΤΑ προβάλλουν ως κομβικέςπροτεραιότητες – αναγκαιότητες αρχικά μέχρι το 2023 και καταλυτικά για την περίοδο2024-2028 στηνΤΑ.

Με την συμπλήρωση 27 μηνών αιρετής διοίκησης (από τον Σεπτέμβριο του 2019), οι δημοτικές αρχές που αναδείχθηκαν στις εκλογές του 2019 οφείλουν να είναι οικείες με τις χρηματοπιστωτικές δυνατότητες που διανοίγονται, τις χρηματοδοτικές πηγές που είναι στην διάθεσή τους, όπως και με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για μετάβαση σε πράσινη οικονομία, για ψηφιακό μετασχηματισμό και για την διαρκή επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ.

Το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο έχει προγραμματισθεί να υλοποιηθεί από τηνΠαρασκευή 13 έως την Κυριακή 15 Ιουλίου 2022, στην Ξάνθη. Οι ΠροσυνεδριακέςΕκδηλώσεις προγραμματίζονται να υλοποιηθούν την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, στηνΞάνθη, αντίστοιχα.

ΤοΣυνέδριοαποτελείτην3ηΕτήσιαΣυνάντησηΠροϊσταμένωνΟικονομικώνΥπηρεσιών(ΠΟΥ)των332Δήμωντηςχώρας,πουσυμμετέχουνστο«ΨηφιακόΔίκτυοΤεχνογνωσίαςτωνΠΟΥ».

ΣτοΣυνέδριοσυμμετέχουνωςΟμιλητέςκαιΣυντονιστέςαιρετοίκαιτεχνοκράτες(Δήμαρχοι,ΓενικοίΓραμματείςΔήμων&ΕκτελεστικοίΓραμματείςΠεριφερειών,Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Επιστημονικοί και Ειδικοί Σύμβουλοι καιΣυνεργάτες ΟΤΑ), υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, καθώς καιστελέχηΥπουργείωνμεσυναφείς αρμοδιότητεςμε τουςΟΤΑ.

Στο3ήμεροΕπιστημονικόΣυνέδριογιατουςΟΤΑ,στηνΞάνθη,προγραμματίζεται,όπως:

Την 1η ημέρατωνεργασιώντουΕπιστημονικούΣυνεδρίου, νακατατεθούνστηνΕναρκτήριακαισε5ΘεματικέςΣυνεδρίες,24εισηγήσειςαπόπολιτικάστελέχη, πανεπιστημιακούς&ακαδημαϊκούς,απόαιρετούς&στελέχηυπηρεσιών&φορέωντηςΔημόσιας Διοίκησης, από ειδικευμένους επιστήμονες σε θέματα πιστωτικής πολιτικής& χρηματοοικονομικής διοίκησης, όπως και από τεχνοκράτες, ειδικούς επιστήμονες &υπηρεσιακά στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις εισηγήσεις αυτές θα συντονίσουν12ειδικοίεπιστήμονεςστααντίστοιχαθέματα,Δήμαρχοι&ΓενικοίΓραμματείςΔήμων.

Την 2η ημέρα των εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου, να κατατεθούν σε 14ΘεματικάΕργαστήρια,απόαιρετούς,τεχνοκράτες&ειδικούςεπιστήμονες90παρεμβάσεις – ομιλίες από καλές πρακτικές και εφαρμογές σε θέματα των ΟΤΑ, πουαφορούντηνκινητή&ακίνητηπεριουσία,τηναγροτικήγη,τουςυδατικούςπόρους,τηντοπική υγεία, την τήρηση διαδικασιών, την περιβαλλοντική νομοθεσία, τις πράσινεςπρομήθειες,τηνπράσινηενέργεια,τηνεισαγωγήκαινοτομίαςμεψηφιακέςεφαρμογέςγιατηνοικονομικήδιαχείρισηπόρων&εκκαθάρισηδαπανών,τηνδιαχείριση,ψηφιοποίηση& φύλαξη αρχείων, όπως και την ανάπτυξη συστημάτων κατάρτισης &αναβάθμισηςδεξιοτήτωνγιατοανθρώπινοδυναμικότηςΤΑ.Τιςεισηγήσειςσταθεματικά εργαστήρια θα συντονίσουν 47 αιρετοί, τεχνοκράτες & ειδικοί επιστήμονες στα αντίστοιχα θέματα.

Την 3η ημέρα των εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου προγραμματίζεται ΕιδικήΣυνεδρία για την συνάντηση των Γυναικών Γενικών & Εκτελεστικών Γραμματέων ΟΤΑκαι3διακριτέςσυναντήσεις,όπουθακατατεθούναπόψειςκαιπροτάσειςαπότουςΠΟΥτωνΔήμωνστοπλαίσιοτηςανταλλαγήςτεχνογνωσίας,θααναφερθούν«Καλές

Πρακτικές»,πουέχουναναδειχθείγιατουςΟΤΑαπότηνεπιστημονικήομάδατου     

«Κλεισθένη», και ολοκληρώνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, θα ανακοινωθούν τασυμπεράσματακαιοιπροτάσειςαπότιςεργασίεςτηςΕπιστημονικήςαυτήςΕκδήλωσηςσε ΣυνέντευξηΤύπου.

Την ημέρα των Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων του Επιστημονικού Συνεδρίου, να κατατεθούν από ειδικούς επιστήμονες 7 ομιλίες – παρουσιάσεις, να αναπτυχθούν 6παίγνια ρόλων για ανάπτυξη προσωπικών – κοινωνικών δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό των ΟΤΑ, όπως και να διεξαχθούν 2 προσομοιώσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου με Τεχνικές Διαπραγμάτευσης σε κομβικά οικονομικά θέματα.

ΟιπροσυνεδριακέςεκδηλώσειςκαιοιεργασίεςτουΕπιστημονικούΣυνεδρίου,θαυλοποιηθούν

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1Α και στο Εκπαιδευτήριο Ινστιτούτου

Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΕΛΤΑ 3600 Ξάνθης, Λεοναρδοπούλου 1 & Λεωφόρος Γεωργίου

  Κονδύλη.

Στο Επιστημονικό Συνέδριο συμμετέχουν αιρετοί, μετακλητοί και υπηρεσιακά στελέχη που προΐστανται των υπηρεσιών, που έχουν ως αρμοδιότητα τα θέματα επενδυτικού & αναπτυξιακού προγραμματισμού, όπως καιδιοίκησηςοικονομικώναξιώνσεΔήμους,σεΠεριφέρειες,όπωςκαισταΝΠΔΔ&ΝΠΙΔ τηςΤοπικήςΑυτοδιοίκησης,αλλάκαιΕπιστημονικοί&ΕιδικοίΣύμβουλοι&Συνεργάτεςτων ΟΤΑ και των φορέων τους.

Γιακάθεπεραιτέρωπληροφορίαήτυχόνδιευκρίνιση:

ΠανελλήνιαΈνωσηΓενικώνΓραμματέωνΤΑ«Κλεισθένης»:

α.Πρόεδρος,τηλ.213-2025845 &-853 &e-mail:[email protected]

β.Θωμάς Καραμανίδης, Ειδικός Συνεργάτης «Κλεισθένη», τηλ. 6932554048&e-mail: [email protected]

ΔήμοςΞάνθης:

Γενική Γραμματέας, τηλ: 2541-350818, 6937555777, 6982427072e-mail: [email protected] & e-mail: [email protected]

ForumTraining:

Ευαγγελία Νίκα, Υπεύθυνη Συνεδρίων, τηλ. 213-0716370 & -380, 6973-387718 &

e-mail: [email protected]

ΔήλωσηΠροέδρουΠανελλήνιαςΈνωσηςΓραμματέωνΤοπικήςΑυτοδιοίκησης«Κλεισθένης»,Δρ.ΜιχάληΧρηστάκη:

«Η αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τον επενδυτικό & αναπτυξιακό προγραμματισμό, όπως και την διοίκηση των οικονομικών αξιών στους ΟΤΑ αποτελεί κομβικό στοιχείο σε μία αποτελεσματική και ποιοτική διοίκηση με γνώμονα την μετάβαση σε μια Πράσινη Οικονομία, στην εξέλιξη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού με καινοτομίαστιςυπηρεσιακέςλειτουργίες&στηνδιαρκήανάπτυξητουανθρώπινουδυναμικούτωνΟΤΑμέσωτηςΔιαΒίουΜάθησης.

ΤοτρίπτυχοΠράσινηΟικονομία,ΨηφιακόςΜετασχηματισμός,Ανάπτυξη&ΑναβάθμισηΔεξιοτήτωνΑνθρώπινουΔυναμικού,περικλείειπλειάδαθεμάτωνγιατηντοπικήπεριουσία,τηναγροτικήγη,τουςυδατικούςπόρους, την τοπική υγεία, την τήρηση διαδικασιών, την περιβαλλοντική νομοθεσία, τις πράσινες προμήθειες, την πράσινη ενέργεια, την εισαγωγήκαινοτομίας,τιςψηφιακέςλειτουργίεςγιαδιαχείρισηπόρων&εκκαθάρισηδαπανών, την διαχείριση αρχείων, όπως και την ανάπτυξη συστημάτων κατάρτισης& αναβάθμισης δεξιοτήτων στην ΤΑ.

Ηέγκαιρηκαιεπαρκήςπληροφόρησηκαιγνώση,ηαπαραίτητητεχνογνωσία,ηανταλλαγήκαλώνπρακτικώνσταθέματααυτάείναιιδιαίτερα πολύτιμη, καθώς τα αντικείμενα αυτά απασχολούν με μεγάλη συχνότητα την λειτουργία συνολικά των ΟΤΑ και ιδιαίτερα της οικονομικής υπηρεσίας στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου θα συμβάλουν καταλυτικά στην υποστήριξη αιρετών, τεχνοκρατών και υπηρεσιακών στελεχών των ΟΤΑ.

Ο«Κλεισθένης»ωςφορέαςμετιςεπιστημονικέςδράσειςτουεπικεντρώνεταιστονστόχοτουμε την φράση: Η Γνώση είναι Δύναμη – Η Τεχνογνωσία Προστασία»

Σχετικά Άρθρα