Κύριο Θέμα Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 39 θέματα συνεδριάζει το πρωί της Τρίτης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 1. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 2. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 3. Παπαχρόνη Ιωάννη
 4. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 5. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση, την 23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ. – 3819718.06.2022 – ΦΕΚ – 266018.06.2022 – τεύχος – Β, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 49762/06.08.2022 (ΦΕΚ 3660/07.08.2022 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με την αριθμ.643/69472/24.09.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, όπου αναφέρονται τα εξής:

«3. Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)

Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:

 • Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:

α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή   

β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).   

 • Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι στην πρόσκληση σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση θα πρέπει να αναγράφεται ο ανωτέρω μεικτός τρόπος συνεδρίασης καθώς και να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης».

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τα παραπάνω, ενημερώσετε τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στο email , μέχρι τη Δευτέρα 22-11-2021 και ώρα 09:00 – 14:00 τον τρόπο συμμετοχής σας, στη συνεδρίαση.

 1. Έγκριση των από 1-6-2021 πρακτικού διενέργειας και από 2-11-2021 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού: «Δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά κέντρου τουριστικής υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας Νέστου» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Δέσποινα Ράπτη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση των προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων αστικής συγκοινωνίας» (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Διεύθυνση Δόμησης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Ανάθεση της υποστήριξης των λογιστικών εργασιών της Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης» και «Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Δ/νση Δόμησης», σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Επιλογή διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ.Υ9/11-10-2021 τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, των όρων της πρόσκλησης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ.343/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Τροποποίηση της αριθμ.334/2021 προγενέστερης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με «Υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕΔ, για συμμετοχή στο πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67, καθορισμός αριθμού, καθώς και ειδικοτήτων»
 14. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (συντάκτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 15. Ανάθεση Ελέγχου Οικονομικών Στοιχείων σε Ελεγκτές (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 16. Τροποποίηση της με αριθ.283/31-8-21 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά «Κατάρτιση νέας σύμβασης με την εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ», για την ολοκλήρωση ελέγχου της χρήσης του έτους 2019» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 17. Έγκριση της αριθμ.162/2021 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ, σχετικά με την Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 18. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός νομού ή και εργάσιμων ημερών & ωρών, για σκοπούς μετακίνησης του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 19. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, κατά την δικάσιμο 4-4-2022 (συντάκτης Ιωάννης Λάμπρου)
 20. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, 1-12-2021 (συντάκτης Ιωάννης Λάμπρου)
 21. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης-αντίκρουσης για αντίκρουση αγωγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 22. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά του Ελληνικού Δημοσίου (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 23. Καθορισμός των συντελεστών για την επιβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 24. Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 25. Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 26. Καθορισμός των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 27. Προσδιορισμός του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς  και  αποθήκευσης, σύμφωνα  με  την  παρ.8 άρθρου 13 του 24-9/20-10-1958 ΒΔ για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 28. Καθορισμός του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών Αγορών για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 29. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανοδίου), για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 30. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, λαϊκής τέχνης) για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 31. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 32. Καθορισμός τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 33. Καθορισμός του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 34. Καθορισμός του ύψους των τελών  διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006,  για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 35. Καθορισμός των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων για έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν.4795/2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 36. Καθορισμός τέλους στάθμευσης και διοικητικών προστίμων, για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 37. Καθορισμός ειδικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 38. Δικαίωμα χρήσης αρδευτικών δικτύων στην Δ.Ε Σταυρούπολης & στις Κοινότητες  Κιμμερίων – Ευμοίρου για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 39. Καθορισμός τέλους ύδρευσης ζώων στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης & στις Κοινότητες Κιμμερίων – Ευμοίρου για το έτος 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
   

Σχετικά Άρθρα