Κοινωνία Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

10 θέσεις εργασίας για σχολικές καθαρίστριες ανακοίνωσε ο Δήμος Ξάνθης (προθεσμία μέχρι 7 Οκτ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του Κορωνοϊού Covid-19 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 31η Δεκεμβρίου 2020

Ο Δήμος Ξάνθης, κατόπιν της με αριθμό 275/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστό τέταρτο της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α’ /14.03.2020),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του, όπως δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 1419/τ.Β’/12.06.2013 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με τα με αριθμ. 3217/τ.Β’/14.09.2017 και 3095/τ.Β’/01.09.2019 ΦΕΚ και

5. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α’),

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, που θα απασχοληθεί για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τις 31/12/2020, όπως συνοπτικά αναφέρεται και στον πίνακα που ακολυθεί.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 10 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (εδ. δ’ παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97) Διάρκεια Σύμβασης έως 31-12-2020

Η δαπάνη της μισθοδοσίας, που προϋπολογίζεται στο ποσό των  32.400,00 €, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.70.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» και των εργοδοτικών εισφορών που προϋπολογίζεται στο ποσό των 8.038,50 €, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.70.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, κατόπιν της αντίστοιχης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι πιστώσεις στους ως άνω κωδικούς.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.).

4. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ξάνθης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (εδ. δ’ παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.2190/94, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ χρόνου ανεργίας (όταν υπάρχει)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα έως τις 07-10-2020, λόγω του κατεπείγοντος, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: .

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, καλούνται να τα υποβάλουν στο Δημαρχείο Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας 67132 Ξάνθη σε κλειστό φάκελο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

loading...

Σχετικά Άρθρα