Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 5 θέματα η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής το πρωί της Παρασκευής

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣ Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Φανουράκη Εμμανουήλ

Ζερενίδη Ιωάννη

Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο

Ελευθεριάδη Απόστολο

Μπεκήρ Ογλού Σουά

Παπαδόπουλο Κυριάκο

Παπαχρόνη Ιωάννη

Σταυρακάρα Παναγιώτη

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:

α) δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Έγκριση του από 1-9-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων για την Προμήθεια Καυσίμων, Θέρμανσης – Κίνησης και Λιπαντικών Δήμου Ξάνθης, (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)

Έγκριση των από 2-9-2020 & 7-9-2020 πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού & ανοίγματος οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED» & «Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας, στον δημοτικό φωτισμό» (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)

Έγκριση του από 3-9-2020 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών από Εμπειρογνώμονα οικολογικού τουρισμού για την υλοποίηση δράσης του Δήμου Ξάνθης στο έργο: Developing ecotourism net in black sea region – Aνάπτυξη δικτύου οικοτουρισμού στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (ΕCOTOUR-NET)» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Αποδοχή δωρεάς (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

Διόρθωση – Συμπλήρωση της με αριθμό 206/2020 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά: «Αποδοχή δωρεάς κοινωφελούς ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Εμμανουήλ Τσέπελης

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

loading...

Σχετικά Άρθρα