Γενική

Παρουσία του Άρη Γιαννακίδη έγινε ο απολογισμός των πεπραγμένων

Δημοσιοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Λάζαρου Τσακμακίδη, στην συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία αφορούσε το έτος 2011. ο απολογισμός των πεπραγμένων πλούσιος και η έκθεση εμπεριστατωμένη και πλήρης.
Απολογισμού πεπραγμένων, έτους 2011
Με το άρθρο 179 του Ν.3852/2010, εισήχθη ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, σε επίπεδο Περιφέρειας. Από τον νομοθέτη κρίθηκε απαραίτητη η θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός οργάνου εσωτερικής και επιτόπιας καταπολέμησης της κακοδιοίκησης και η διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών και περιφερειακής διοίκησης για την έγκαιρη αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, στα πλαίσια των αρχών της νομιμότητος, της ισότητος και της διαφάνειας.
Η εγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Συμπαραστάτη, πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2011. Κατά το χρονικό διάστημα από της ως άνω ενάρξεως λειτουργίας του θεσμού, μέχρι πέρατος του 2011, ο Π.Σ. εξέτασε τριάντα υποθέσεις, που υπεβλήθησαν με την γραπτή διαδικασία και είκοσι υποθέσεις που αντιμετωπίσθηκαν με προφορική παρέμβαση και συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, λόγω της φύσεως των (συνήθως καθυστερήσεις απαντήσεων πληροφοριακού χαρακτήρα).
Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης υπέβαλε ακόμη, ειδικές εκθέσεις, σχετικά με τις απορρέουσες, από την έλλειψη καταλλήλου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, μη σύννομες διοικητικές ενέργειες (χωροθέτησεις, αδειοδοτήσεις κλπ) και την εκ τούτου ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους της Περιφέρειας.
Η σημερινή βαθειά οικονομική κρίση, απεκάλυψε, συν τοις άλλοις, τα όρια του ηθικού σχετικισμού που διείπε μέχρι τώρα την λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης εν γένει, η οποία αρκείτο στον ρόλο ουδετέρου διαιτητή των συγκρούσεων που συνεχώς τροφοδοτούσε η άναρχη λειτουργία της οικονομίας, μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται δια της παρούσης εκθέσεως όπως η περιφέρεια κινηθεί προς τρεις κατευθύνσεις: α) Την Διοικητική αναδιοργάνωση, με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του αρ. 241 του Ν. 3852/2010. β) Την καθιέρωση ενός συστήματος δημοσιοποιημένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ανά Οργανική μονάδα (Δ/νση – Γεν Δ/νση), με παράλληλη δόμηση ενός πλαισίου δημοσίου ελέγχου καθορισμού των αποδόσεων ανά Οργανική μονάδα. γ) Βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών και των συστημάτων ελέγχου.
Από το σύνολο των προπαρατεθέντων στοιχείων συνάγεται ότι κατά το πρώτο έτος (2011) λειτουργίας της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, εμφανίζονται οι χρόνιες παθογένειες λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, στηριζόμενες και στις παρατηρούμενες σημαντικές υστερήσεις σε στελεχιακό δυναμικό των επί μέρους οργανικών Δ/νσεων.
Ωστόσο, η αντικατάσταση της Κρατικής Περιφερείας από την νέα αιρετή, σηματοδοτεί την σταθερή εξέλιξη της διαδικασίας μετάλλαξης της Διοίκησης, από τον προγενέστερο εξουσιαστικό χαρακτήρα της, σε ένα γνήσιο αντιπροσωπευτικό σύστημα λήψεως αποφάσεων ασκήσεως δημοσίων πολιτικών, με έλεγχο και λογοδοσία.
loading...

Σχετικά Άρθρα