Γενική

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τους 7 μονίμους στο Δήμο Ξάνθης

Κατάταξη- Διοριστέοι- Επιλαχόντες- Αποκλεισθέντες: Έως 14 Δεκεμβρίου οι ενστάσεις

Τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τις επτά θέσεις μονίμων που είχαν προκηρυχθεί τον περασμένο Ιούλιο, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης. Η δημοτική παράταξη «Πολίτες για την Αλλαγή» κάνει λόγο για πρωτόγνωρη ενέργεια της δημοτικής αρχής και επισημαίνει:
«Η διαρκής πίεση των «Πολιτών για την Αλλαγή» και η κοινωνική κατακραυγή για το «καθεστώς» αδιαφάνειας στο Δήμο της Ξάνθης, έφεραν επιτέλους το πρώτο αποτέλεσμα.
Χαιρετίζουμε τη συμμόρφωση του Δήμου Ξάνθης προς «την αρχή της διαφάνειας, δηλαδή την υποχρέωση της Διοίκησης να εξασφαλίζει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τη δημοσιότητα των αποφάσεων και των ενεργειών των οργάνων της, όσο και την αρχή της πληροφόρησης και πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στα δημόσια έγγραφα»(Υπουργείο Εσωτερικών, 27.04.09), την οποία συμμόρφωση σθεναρά διεκδικήσαμε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε ως αυτονόητη λειτουργία του Δήμου.
Η ανάρτηση, τόσο στο Νομαρχιακό Κατάστημα όσο και στο Δημαρχιακό, έγινε μεσημέρι Παρασκευής 4 του μηνός. Σύμφωνα με την προκήρυξη, υπάρχει 10ήμερη προθεσμία για υποβολή ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους (έως 14 Δεκεμβρίου 2009). Πρακτικά, ωστόσο, η προθεσμία αυτή περιορίζεται στις 6 ημέρες αφού μεσολαβούν δύο Σαββατοκύριακα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ένστασης εντός της τρέχουσας εβδομάδας με τελευταία ημέρα αποδεικτικού αποστολής της στο ΑΣΕΠ, τη Δευτέρα 14 του μηνός».
Οι προσωρινοί πίνακες αφορούν στις θέσεις:
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών
1 ΠΕ Περιβάλλοντος
1 ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών και
2 ΥΕ Εργατών- Φυλάκων Νεκροταφείων
Σύμφωνα με την προκήρυξη, «στους πίνακες παρατίθενται τα στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων.
Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα (40) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Υ.Ο.) άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.
Το ΑΣΕΠ προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο, εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και εκδίδει σχετική απόφαση. Η ανωτέρω απόφαση του ΑΣΕΠ αποστέλλεται στο Δήμο Ξάνθης, η οικεία επιτροπή του οποίου καταρτίζει εντός είκοσι (20) ημερών μετά την παραλαβή της σχετικής απόφασης του ΑΣΕΠ, τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διοριστέων σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην απόφαση αυτή και αποστέλλει τους πίνακες διοριστέων για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
ΤΙΠ
«Η διαρκής πίεση των «Πολιτών για την Αλλαγή» και η κοινωνική κατακραυγή για το «καθεστώς» αδιαφάνειας στο Δήμο της Ξάνθης, έφεραν επιτέλους το πρώτο αποτέλεσμα.

loading...

Σχετικά Άρθρα