Γενική

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού δύο (2) ατόμων με δίμηνη σύμβαση για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης 2009.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης, σύμφωνα με την αριθμ. 94/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης 2009 και συγκεκριμένα στη στελέχωση του περιπτέρου πληροφόρησης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, σύμφωνα με την περίπτωση κ., παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 20, παρ 4 του Ν.2738/9- 9- 99, ΦΕΚ 180’Α). Τα άτομα θα εργαστούν από 11/07/2009 έως το αργότερο την 10/09/2009.
Προσόν διορισμού για την πρόσληψη των ανωτέρω ορίζεται :
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
Απολυτήριος τίτλος:
Ενιαίου Λυκείου ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων:
Διοικητικών Υπηρεσιών- Γραμματέων ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων: Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή Υπαλλήλων Διοίκησης ή Εμπορικών Επιχειρήσεων ή- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Επικουρικό προσόν: Γνώση ξένης γλώσσας
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Κυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών τους.
3. Κυρωμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή υπηρεσιακή), απάτη, έκθεση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν λόγω καταδίκης , στερηθεί τα πολιτικά της δικαιώματα έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε η στέρηση, (β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω κι αν το αδίκημα παραγράφηκε, (γ)ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος ή ανεπάγγελτος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος, ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).
7. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για την μόνιμη κατοικία του υποψηφίου. (Ν.2647/1998 αρθρ. 4 παρ. 5).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στην υπάλληλο της Επιχείρησης κα. Μπαχτσεβανίδου από 6 Ιουλίου 2009 έως 10 Ιουλίου 2009 και ώρες 0900- 1400. Πληροφορίες 2541022632.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Ξ.
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Σχετικά Άρθρα