Γενική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης του Δημάρχου και καταβολής των νομίμων αποζημιώσεων.
2. Πρόθεση υλοποίησης των μελετών:
α) Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράση 2009- 2015 + και σχεδίου υλοποίησης 2009- 2012
β) Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων
3. Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2009.
4. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Τοπογραφική Αποτύπωση (Οριζοντιογραφία- Μηκοτομή) Δρόμου Όλβιο- Κοσσός- Βανιάνο».
5. Έγκριση ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα Αναπλάσεως και Συντήρησης στο Δ.Δ. Τοξοτών».
6. Έγκριση μελέτης του έργου «Παρεμβάσεις Βελτίωσης στον Οικισμό Γαλάνης» και πρόταση ένταξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007- 2013, Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
7. Καθορισμός ορίων οικισμού Ευλάλου
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Μικρών Τεχνικών στο Δ.Δ. Τοξοτών»
9. Απόφαση για έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών «Ετήσιος έλεγχος παρακολούθησης νερού ύδρευσης»
10. Συναίνεση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 4.500 τ.μ. για ανέγερση μονίμων σταυλικών εγκαταστάσεων στο αγρόκτημα Αβάτου.
11. Τροποποίηση- συμπλήρωση της υπ. Αριθ. 47/30- 06- 2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
12. Έγκριση οικονομ. ενίσχυσης σε αναξιοπαθούντες δημότες.
13. Έγκριση οικονομ. επιχορήγησης Αθλητικών- Πολιτιστικών Συλλόγων και φορέων του Δήμου.
14. Απόφαση για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. Δ. Τοπείρου Μ.Α.Ε.» όπως προβλέπεται στο άρθρο 253 Δ.Κ.Κ. και ορισμός μελών Δ.Σ., ελεγκτών των συγκεκριμένων ακινήτων των οποίων την εκμετάλλευση αναλαμβάνει η επιχείρηση και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και των αναγκαίων εγγράφων και του νομικού συμβούλου για την διεκπεραίωση των αναγκαίων ενεργειών για τη σύσταση της εταιρείας.
15. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. Δ. Τοπείρου Μ.Α.Ε.»

Σχετικά Άρθρα