Γενική

Κανένα σχόλιο επί της ουσίας του ζητήματος

Απάντηση Υπ. Εσωτερικών σε ερώτηση του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ξάνθης Π. Σγουρίδη για την ενίσχυση του οικογενειακού θεσμού

Απάντησε το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ξάνθης κ. Παναγιώτη Σγουρίδη που αφορούσε στην παροχή κινήτρων για την ενίσχυση του οικογενειακού θεσμού και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος . Από την απάντηση προκύπτει ότι πέραν της λεπτομερειακής αναφοράς στις ισχύουσες σήμερα διατάξεις επί του θέματος, κανένα σχόλιο δεν γίνεται επί τις ουσίας των ερωτήσεων.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
«Σχετικά με τη Ερώτηση ,με αριθμό πρωτ.15071/25- 2- 09, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Σγουρίδης, με θέμα την θέσπιση περαιτέρω διατάξεων κοινωνικού χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.2643/1998, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1 του ν. 2641/98, μεταξύ των οποίων είναι οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα.
Ποσοστό είκοσι τοις εκατό των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τεκνά πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό από γονείς με τρία τέκνα και από τέκνα αυτών(άρθρο 1 παρ.3 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ75/Α/7- 4- 2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», που αντικατέστησαν τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως είχαν αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3260/2004).
Για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι λαμβάνουν εκατό μονάδες για καθένα από τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες μονάδες για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα. Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει τριακόσιες μονάδες(άρθρο 18 του ν.2190/94 όπως ισχύει).
Επιπρόσθετα, κατά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο αριθμός των τέκνων πολύτεκνης οικογένειας και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων είναι δύο από τα κριτήρια που μοριοδοτούνται και καθορίζουν τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το βασικό κριτήριο της εντοπιότητας (παρ. 11 του αριθμού 21 του ν.2190/94 όπως ισχύει).
Συγκεκριμένα, οι πολύτεκνοι υποψήφιοι λαμβάνουν πενήντα μονάδες για κάθε τέκνο και πενήντα μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας. Οι έχοντες ανήλικα τέκνα λαμβάνουν τριάντα μονάδες για καθένα από τα δυο πρώτα τέκνα και πενήντα μονάδες για το τρίτο τέκνο.
Η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων προϋποθέτει την έκδοση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ ή τον οικείο φορέα και τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στη διαγωνιστική διαδικασία.
Κατά τα λοιπά αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
Υπουργείο Εσωτερικών
Ο Υφυπουργός
Χρήστος Ζώης

Σχετικά Άρθρα