ΚοινωνίαΤελευταία Νέα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τις Φορολογικές Δηλώσεις από τους λογιστές της Ξάνθης

Φέτος το σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων άνοιξε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με κάθε προηγούμενη χρονιά για τα Φυσικά Πρόσωπα, στις 26 Απριλίου.

Ταυτόχρονα, με το άνοιγμα του συστήματος εντοπίστηκε πλήθος προβλημάτων (και συνεχίζουν να εντοπίζονταιακόμηκαιτώρα),ταοποίακαιαναφέραμεστηνΑΑΔΕκαιστοΥπουργείοΟικονομικών, αλλά και τα δημοσιοποιήσαμε ως ΠΟΦΕΕ με Δελτίο Τύπου στις 15 Μαΐου, με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού ώστε να μην έρθουν οι πολίτες προ εκπλήξεως. Για αυτό λοιδορηθήκαμε από τον Υπουργό Οικονομίας και την ΑΑΔΕ, χωρίς όμως να αρνηθούν την εγκυρότητα των προβλημάτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, κάποια προβλήματα που επί του παρόντος δεν έχουν επιλυθεί:

  • Λανθασμένοι τόκοι καταθέσεων και δανείων σε κάποιες τράπεζες
  • Δεν έχουν ανέβει τα έκτακτα επιδόματα συνταξιούχων
  • Ορισμένοι φορείς, υγειονομικέςπεριφέρειες,καιδήμοιδενέχουνανεβάσειακόμα βεβαιώσεις αποδοχών
  • Αναφέρθηκανπροβλήματαμετιςπαρακρατήσειςελευθέρωνεπαγγελματιών
  • Αυτοκίνηταπουήτανσεκυκλοφορίατο2023,δενφαίνονταιστοΕ1
  • ΕκκρεμείακόμααπότηνΔΥΠΑηανάρτησηεπιδομάτων(ενδεικτικάπρόγραμμα προεργασίας).
  • Υπάρχουναναδρομικάαπόφορείςτουδημοσίουχωρίςέτοςαναφοράς
  • Δεν αναγνωρίζονται οικισμοί κάτω των 500 κατοίκων στις περιπτώσεις όπου το όνομα του οικισμού, όπως είναι δηλωμένο στο μητρώο της ΑΑΔΕ, δεν ταυτίζεται πλήρως με το όνομα τουοικισμούόπωςαυτόαναφέρεταιστηνΕλληνικήΣτατιστικήΥπηρεσίαγιατηνΑπογραφή.
  • ΕξακολουθείναδημιουργείπρόβλημαηδήλωσηIBAN,ειδικάσευπερήλικες
  • Έχουνπαρατηρηθείπολλάλάθηστηνεκκαθάριση

Ολοκληρωμένες δε οδηγίες για την υποβολή των Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων βγήκαν περίπου 20 ημέρες αργότερα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι φέτος οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και οι Αυτοαπασχολούμενοι φορολογούνται με νέο τρόπο (το τεκμαρτόεισόδημα), γεγονόςπουκάνειτηνχρήσητωνοδηγιώναπαραίτητηγιατηνορθήσυμπλήρωσητωννέωνεντύπων.

Οι προθεσμίες που έχουν καθοριστεί (μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024 για τα φυσικά πρόσωπα και έως 28 Ιουνίου2024γιατανομικάπρόσωπα),είναι δύο μήνες λιγότεροι από όσους ο ίδιος ο νομοθέτης είχε προβλέψει με τον Ν.4172/2013.

Κάνοντας δεκτή την άποψη του Υπουργείου για 1.300.000. προσυμπληρωμένες δηλώσεις που θα υποβληθούν αυτόματα, θα πρέπει να υποβληθούν επιπλέον 5.300.000 έως 26 Ιουλίου.

Μέχρι σήμερα (2/6) έχουν υποβληθεί περίπου 1.244.000 περίπου δηλώσεις E1, ενώ απομένουν 56 ημέρες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Άρα θα πρέπει να υποβάλλονται ημερησίως 72.400 περίπου δηλώσεις. Κάνοντας τον παραπάνω υπολογισμό σε εργάσιμες ημέρες, εξαιρώντας μόνο τις Κυριακές και την αργία του Αγίου Πνεύματος, απομένουν 46 ημέρες και ο αριθμός ημερησίων υποβολών αυξάνεται στις περίπου 88.170.

Ανθρωπίνως ανέφικτη η τήρηση του χρονοδιαγράμματος λαμβάνοντας υπόψιν αυτούς τους ρυθμούς υποβολής.

H Ομοσπονδία μας εμμένει στη θέση της για τη νομοθέτηση ενός σταθερού χρονικού διαστήματος 5μηνης περιόδου υποβολής φορολογικών δηλώσεων, όπως όριζε ο ν.4172/2013, ενώ θα έχει προηγηθείηδημοσίευσηόλωντωνσχετικώναποφάσεων,χωρίςνομοθετικέςαλλαγέςστηνδιάρκεια

υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, και αφού οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ανεβάσει έγκαιρα καισωστάόλατααπαιτούμεναστοιχεία.Γιαοποιαδήποτεδυσλειτουργίατουσυστήματοςθαπρέπει να υπάρχει ισόχρονη παράταση των φορολογικών δηλώσεων χωρίς σε αυτό το διάστημα να περιλαμβάνεται ο μήνας Αύγουστος.

Έχουμε πλέον αγανακτήσει κάθε χρόνο να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Εκτός όλων των ανωτέρω, θέλουμεναπροσθέσουμεότι1ηΙουλίουξεκινάηπλήρηςεφαρμογήτηςΨηφιακήςΚάρταςΕργασίας στιςεπιχειρήσεις βιομηχανίας καιλιανεμπορίου.Αυτό συνεπάγεταιπλήθος επιπλέονεργασιώνστα λογιστικά γραφεία. Ιδιαίτερα για φέτος λοιπόν, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά και σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, θεωρούμε ότι η μόνη εφικτή καταληκτική ημερομηνία, για τις περιπτώσεις φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν από πιστοποιημένους Λογιστές – Φοροτεχνικούς (στα πρότυπα της προδήλωσης ραντεβού για την διασύνδεση των POS), είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Για το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε. Ξάνθης

Η Πρόεδρος Μπατζακίδου Ειρήνη Ο Αντιπρόεδρος Γρηγόρη Παντελής

Σχετικά Άρθρα