Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Ξάνθη : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών διαγραμμίσεων τμημάτων των εθνικών οδών της Π.Ε. Ξάνθης

«Απόφαση περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων λόγω πραγματοποίησης εργασιών
διαγραμμίσεων τμημάτων των εθνικών οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης».

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104 & 109 Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», ως τροποποιήθηκε και ισχύει
β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
γ) Το υπ’ αριθμό 35496/449 από 02/02/2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ξάνθης/ Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
δ) Το υπ’ αριθμό 20271 από 08/02/2024 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Αν.Μακεδονίας-Θράκης/Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κατά
τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1 ο

 1. Τον περιορισμό κυκλοφορίας και εγκρίνουμε την πραγματοποίηση των εν λόγω έργων, ως
  αναφέρονται στην ανωτέρω (γ-δ) σχετικές, στα παρακάτω τμήματα των εθνικών οδών
  αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης:
  -Ε.Ο.2: από γέφυρα ποταμού Νέστου έως όρια νομού με τη Ροδόπη δια μέσω της
  παράκαμψης Ξάνθης
  -Ε.Ο.14: από όρια σχέδιου πόλης Ξάνθης έως κόμβο Ε.Ο.12 (όρια Ν.Δράμας, δεν
  περιλαμβάνεται η γέφυρα π.Νέστου) +το τμήμα Λυκοδρομίου που παρακάμφθηκε
  -Ε.Ο.55: από κόμβο Αιώρας δια του Εχίνου έως Δημάριο και Ελληνοβουλγαρικά σύνορα
 2. Οι εργασίες δύναται να πραγματοποιηθούν από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  έως την 04.12.2024 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης του έργου), ενώ σε περίπτωση

Σελίδα 2 από σελ. 3
παράτασης του έργου να γνωστοποιηθεί εγκαίρως στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να
προβούμε στις δικές μας ενέργειες.

 1. Με σκοπό την ασφαλή διέλευση όλων των οχημάτων η κυκλοφορία τους θα διεξάγεται χωρίς
  διακοπή, μέσω του υπόλοιπου εύρους του οδοστρώματος με εκτροπή στο αντίθετο ρεύμα
  κυκλοφορίας όπου είναι αναγκαίο, με τη χρήση εργοταξιακής σήμανσης ή σημαιοφόρων
  υπαλλήλων, σύμφωνα τους σχετικούς κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες,
  σε συνεργασία σε συντρέχουσα περίπτωση με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα
  Τροχαίας Ξάνθης ή το Α.Τ. Εχίνου ή το Α.Τ. Σταυρούπολης, να τοποθετηθεί σχετική
  σήμανση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613
  (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων
  ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και τυχόν πεζών.
 3. Με το πέρας κάθε κύκλου εργασιών, η εκάστοτε οδός να παραδίδεται πλήρως στην
  κυκλοφορία καθαρή από ξένες ύλες, μηχανήματα, πινακίδες και λοιπά αντικείμενα.

Άρθρο 2 ο

α) Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν από την ανάρτηση της
παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως την 04.12.2024 (ημερομηνία συμβατικής περαίωσης του
έργου) και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπομένων
πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους. Σε περίπτωση
παράτασης του έργου να γνωστοποιηθεί εγκαίρως στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να
προβούμε στις δικές μας ενέργειες
β) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης,
το Α.Τ. Εχίνου και το Α.Τ. Σταυρούπολης, κατά τόπο αρμοδιότητας, τα οποία δύνανται
ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες να διαφοροποιήσουν την ώρα έναρξης και λήξης των
περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσουν την κυκλοφορία σε
οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο απαιτηθεί.
δ) Η υπεύθυνη εταιρεία – ανάδοχος και η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ξάνθης σε συντρέχουσα περίπτωση,
να ενημερώνουν τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη κάθε κύκλου εργασιών το
Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, το Α.Τ. Εχίνου ή το Α.Τ. Σταυρούπολης, για ρύθμιση τυχόν
λεπτομερειών, ενώ σε περίπτωση έκτακτων έργων – συνθηκών η ενημέρωση να
πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό.
ε) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
«Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως ισχύει.-

Ο Διευθυντής
Κωνσταντίνος ΡΙΖΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Σχετικά Άρθρα