Επιστολές Τελευταία Νέα

Ομόφωνο ψήφισμα ΕΣΔΕΠ Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης

Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και οι σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού που ουσιαστικάπροαναγγέλλουντηνπαράκαμψητουΆρθρου16τουΣυντάγματοςσηματοδοτούνμίατομή. Οι Συνταγματικές παρεκκλίσεις έχουν μόνο αρχή, άπαξ και αυτή γίνει, ουδείς μπορείνα προεξοφλήσει το πόσες άλλες παρεκκλίσεις θα ακολουθήσουν.

Με δημαγωγικές, κενού περιεχομένου και ρεαλιστικών προοπτικών, εύηχες υποσχέσεις και παρελκυστικά δημοσιεύματα, η πολιτική ηγεσία προσπαθεί να πείσει ότι μια “μικρή παράκαμψη του Συντάγματος”,τόσοόσοώστενα ανοίξει ηχαραμάδα της πλήρους εμπορευματοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσηςκαιναξεκινήσειτοπάρτιτηςανεξέλεγκτηςεξαλλοσύνηςστηνπλάτητωνυποψηφίων

«πτυχιούχων»και των οικογενειών τους, δεν σημαίνει καιπολλά πράγματα μπροστά στην «πρόοδο». Μια «πρόοδο» που στη μέχρι σήμερα εμπειρία των κολεγίων στιγματίζεται από εκατοντάδες καταγγελίες εγκλωβισμένων νέων παιδιών σε ανύπαρκτα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής, που προέκυψαν κατόπιν συνεργασιών με πολλές φορές αμφιλεγόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Ησημερινήεμπειρίααπότακολλέγια(τααυριανάιδιωτικάπανεπιστήμια)είναιεξόχωςαρνητική,όπως προκύπτειαπότηνανύπαρκτηκατάταξήτουςστιςδιεθνείςλίστες.Παράσυνεπώςτηνμεροληπτικήυπέρ τους εύνοια της πολιτικής ηγεσίας, η οποία παρείχε άδειες λειτουργίας με ελάχιστες προϋποθέσεις και προσπαθεί διακαώς να δημιουργήσει μηχανισμούς αυτόματης αναγνώρισης των αμφιλεγόμενων παρεχόμενων «πτυχίων», η πραγματικότητα εξελίσσεται όπως αναμενόταν.

ΤαυτόχροναηκυβέρνησηενισχύειτονεναγκαλισμότωνδημοσίωνΑΕΙκαιταεπιφυλάσσειέναολοένα και πιο δαιδαλώδες γραφειοκρατικό τρόπο λειτουργίας τους, που ξεκινά από τον τρόπο εισαγωγής των αποφοίτων λυκείου σε αυτά (ο οποίος πλήττει τα περιφερειακά ΑΕΙ) και καταλήγει στην καθημερινότητα και στη λήψη απλών αποφάσεων εύρυθμης λειτουργίας που εξελίσσονται σε χρονοβόρες διαδικασίες. Είναιη ίδια πολιτεία η οποία αφού στις αρχές του 2023εξανάγκασε επί4 και πλέον μήνες τα ΑΕΙ να ασχολούνται με την προετοιμασία γνωστικών αντικειμένων και μητρώων εκλεκτόρων, στο τέλος του ιδίου έτους αντιλαμβανόμενη το ανεδαφικό και αναποτελεσματικό του ΝόμουΚεραμέωςέδωσεάλλονέναχρόνοπαράτασηστηνεφαρμογήτου,προφανώςμέχριτηνοριστική αντικατάστασήτου.Χιλιάδεςεργατοώρεςπανεπιστημιακώνκαιπροσωπικούδηλαδήχαραμίσθηκανγια το τίποτα.

ΚαιόλααυτάσεμίασυγκυρίαπουτοΕλληνικόπανεπιστήμιουποφέρειαπόχρόνιαυποχρηματοδότηση καιυποστελέχωση,εφόσονμέχριπρόσφαταοιαποχωρήσειςμελώνΔΕΠδεναναπληρώνονταν,κάτιπου δυστυχώς συνεχίζει να ισχύει μέχρι σήμερα με τις συνταξιοδοτήσεις διοικητικού και εργαστηριακού προσωπικού. Για να καταντήσουμε στο σημείο να λειτουργούν επί χρόνια Εργαστήρια δίχως ούτε ένα Εργαστηριακό Διδακτικό ή Τεχνικό Προσωπικό.

Η ελληνική κοινωνία, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες, οι φοιτητές και φοιτήτριες, η ίδια η εξέλιξη των επιστημών και των τεχνών στη χώρα μας, δεν έχει να ωφεληθεί και δεν έχει να προσδοκά τίποτα από την ακραία εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ενώ η υποβάθμισηςτηςπαρεχόμενηςπαιδείαςθαέχειάμεσεςεπιπτώσειςστοπαρόν καιτομέλλον τηςχώρας.

ΤαπεριφερειακάΑΕΙ, ταοποίαέχουντεράστιασυμβολήστις τοπικέςκοινωνίες,θαπληγούνιδιαίτερα, ειδικά στη χώρα μας που επικρατεί το στρεβλόμοντέλο όπου το 50% περίπου του πληθυσμού ζει στην ευρύτερηπεριοχήτηςΠρωτεύουσας.ΙδιαίτεραγιατηνπεριοχήτηςΘράκης,μιαπεριοχήμεδιαχρονικές κοινωνικέςκαιγεωπολιτικέςιδιαιτερότητες,οφείλουμενατονίσουμετηνπολυ-επίπεδηκαικαθοριστική προσφορά του ιδρύματος στην περιοχή.

Διεκδικούμε

  • Άκαμπτητήρηση τουΣυντάγματος,είναιθέμα Δημοκρατίας,είναιθέμαεμπιστοσύνηςμεταξύ πολιτείας και πολίτη και πηγάζει από την ιστορική εμπειρία του λαού μας.
  • ΝαμηναναθεωρηθείτοΆρθρο16.
  • Χρηματοδότησησε υποδομές καιστελέχωσημεεκπαιδευτικό, εργαστηριακόαλλά καιδιοικητικό προσωπικό, στο ύψος των πραγματικών αναγκών των ΑΕΙ, των προσδοκιών της νεολαίας καιτης προόδου των επιστημών και των τεχνών, προς όφελος της κοινωνίας και της εξωστρέφειας των ΑΕΙ που ευαγγελίζεται μεν η πολιτεία αλλά ουδόλως διευκολύνει. Ιδιαίτερα το ΔΠΘ έχει ανάγκη την ενίσχυση και στελέχωση ώστε να εξελιχθεί σε κόμβο εκπαίδευσης των επιστημών και των τεχνών, δια βίου επιμόρφωσης, τεχνογνωσίας και καινοτομίας και πολιτισμικής και ανθρωπιστικήςσυμβολής.
  • Κάλυψη όλων των εισοδηματικών απωλειών και επιπλέον αύξηση των μισθών ανάλογη με τηναύξηση του κόστους διαβίωσης των τελευταίων ετών.
  • Εξασφάλισηεπαρκώνκαικατάτοπλείστονδωρεάνόρωνφοίτησηςκαιδιαβίωσης(σίτισης– στέγασης) των φοιτητών και φοιτητριών αλλά και ενίσχυση των ΥΔ.

ΤοΔΣεκτιμώντας τησοβαρότητα του θέματος τηςεξαγγελθείσας ίδρυσηςτωνιδιωτικών«ελεύθερων» πανεπιστημίωνως προς τις επιπτώσειςτηςτόσογια τα ΑΕΙόσοκαι για τοσύνολοτης κοινωνίας, αλλά και ιδιαίτερα για τη Θράκη,αποφασίζει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, καλώντας ταυτόχρονα σε συντονισμότο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς καιμεμέλη ΔΕΠ όλου του Δημοκριτείου ενώ αποφασίζει τη συμμετοχή του Συλλόγου σε οποιαδήποτε κινητοποίηση αποφασιστεί (π.χ, ενημέρωση ήσυγκέντρωση).

Επίσης, προτείνει τη συμμετοχή του σε ενδεχόμενη προσφυγή (και ασφαλιστικά μέτρα) περί αντισυνταγματικότητας,σταπλαίσιατηςΠΟΣΔΕΠήενανάγκημεάλλουςσυλλόγουςΕΣΔΕΠ.Επίσης, προτείνει στην ΠΟΣΔΕΠ, αλλά καισε όλα τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσηςνα πάρουν άμεσα θέση.

Σχετικά Άρθρα