Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Κανονισμός Καρναβαλικής παρέλασης

Ακολουθεί ο κανονισμός της καρναβαλικής παρέλασης ο Δήμος Ξάνθης θα δεχτεί από τους καρναβαλικούς πολιτιστικούς συλλόγους αλλαγές για την επικαιροποίησή του

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ – ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Α.1. Κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών στο Τμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

A1.1. Αντίγραφο Καταστατικού που αποδεικνύει τη σύσταση του Πολιτιστικού Συλλόγου.

A1.2. Υπογεγραμμένη δήλωση αποδοχής του παρόντος κανονισμού.

A1.3. Αίτηση συμμετοχής στην καρναβαλική παρέλαση. 

A1.4. Ονομαστική κατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του προέδρου. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται για την αποστολή σχετικών εγγράφων. 

A1.5. Αντίγραφο απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του πολιτιστικού συλλόγου το οποίο θα περιλαμβάνει ονομαστική λίστα και στοιχεία επικοινωνίας των μελών που θα τον εκπροσωπούν στην Οργανωτική Επιτροπή των Θ.Λ.Ε. – Ξανθιώτικο Καρναβάλι. Αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε πολιτιστικού συλλόγου η ενημέρωση του τμήματος πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για οποιαδήποτε μεταβολή των συγκεκριμένων στοιχείων.

Α.2. Προϋποθέσεις σύστασης πληρώματος:

Α2.1. Είναι Πολιτιστικός Σύλλογος ή Ν.Π.Ι.Δ. και αποτελείται από 150 καρναβαλιστές και άνω.

Α2.2. Εκπροσωπείται στην Οργανωτική Επιτροπή των Θ.Λ.Ε.- Ξανθιώτικο Καρναβάλι από 2 άτομα άνω των 18 ετών.

Α2.3. Διαθέτει ομάδα συντονισμού περιφρούρησης του πληρώματος κατά τη διάρκεια της καρναβαλικής παρέλασης. Η ομάδα περιφρούρησης θα πρέπει να αποτελείται από 8 και άνω ενήλικα άτομα. Ανάλογα με τον αριθμό των καρναβαλιστών, ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος μπορεί να αυξήσει τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας. Αρμοδιότητά τους είναι η επίβλεψη της ορθής συμπεριφοράς των μελών του πληρώματος και η τήρηση του παρόντος κανονισμού. Η ορθή λειτουργία της ομάδας συντονισμού περιφρούρησης προϋποθέτει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες ομάδες του φορέα διοργάνωσης του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, την επιτροπή ροής της παρέλασης, τα μέλη της εκάστοτε εταιρίας security.

Α.3. Προϋποθέσεις σχετικές με τη θεματολογία και την αμφίεση του πολιτιστικού συλλόγου στο πλαίσιο της καρναβαλικής παρέλασης.

Α3.1. Ολοκλήρωση της επιλογής του κεντρικού θέματος της παρέλασης από την Οργανωτική Επιτροπή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου εκάστοτε έτους.

Α3.2. Έγκαιρη κατάθεση του θέματος συμμετοχής του πληρώματος μέχρι 30 Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους. Η μη έγκαιρη κατάθεση του θέματος επιφέρει τη μη συμμετοχή τους στην παρέλαση.

Α3.3. Ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος που συμμετέχει στην καρναβαλική παρέλαση πρέπει να διαθέτει μοναδικό καρναβαλικό θέμα αμφίεσης. Σε περιπτώσεις όπου δύο πολιτιστικοί σύλλογοι δηλώσουν το ίδιο καρναβαλικό θέμα, τότε προτεραιότητα έχει ο πολιτιστικός σύλλογος που το κατέθεσε πρώτος (ημερομηνία κατάθεσης). Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των δηλώσεων των καρναβαλικών θεμάτων καθώς και για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτιστικών συλλόγων σχετικά με την εγκυρότητα ή μη του προτεινόμενου καρναβαλικού θέματος.

Α3.4. Να μη διαφημίζονται έμμεσα ή άμεσα προϊόντα μέσω της καρναβαλικής αμφίεσης. Απαγορεύεται η εμφάνιση ονομασίας χορηγού πάνω στην καρναβαλική αμφίεση, εκτός εάν πρόκειται για την προώθηση κοινωνικών μηνυμάτων.

Α.4. Διακριτικά πληρώματος κατά τη διάρκεια της Καρναβαλικής Παρέλασης.

Α4.1. Πιστοποίηση έγκυρης συμμετοχής του πολιτιστικού συλλόγου στην καρναβαλική παρέλαση παρέχει ο φορέας διοργάνωσης της καρναβαλικής παρέλασης.

Α4.2. Κατά τη διάρκεια της παρέλασης κάθε πολιτιστικός σύλλογος θα διαθέτει λάβαρο-α προπομπούς με την ονομασία του καθώς και τον τίτλο του καρναβαλικού θέματος με το οποίο παρελαύνει. Το λάβαρο με το θέμα του κάθε Συλλόγου θα κατασκευάζεται από το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για να υπάρχει ομοιομορφία.

Α.5. Για την αρτιότερη διοργάνωση και προβολή του θεσμού των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, με τη παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή σχετικά με το Καρναβαλικό θέμα:

α) Περίληψη του θέματος: Τι παρουσιάζει, τι συμβολίζει και τι σατιρίζει. Η περίληψη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 80 λέξεις.

β) Ιστορικό του πολιτιστικού συλλόγου: Σύντομο ιστορικό της πορείας του πολιτιστικού συλλόγου στα χρόνια που συμμετέχει προκειμένου να παρουσιάζεται ολοκληρωμένα στην ιστοσελίδα του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού. Το ιστορικό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 100 λέξεις.

Α.6. Ο εκάστοτε πολιτιστικός σύλλογος οφείλει να διατηρεί ονομαστική κατάσταση των μελών του πληρώματος με το οποίο συμμετέχει στην καρναβαλική παρέλαση. Η ονομαστική κατάσταση δύναται να είναι στη διάθεση του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Β.1. Να καταθέτουν εμπρόθεσμα το καρναβαλικό θέμα – αμφίεσης.

Β.2. Να καταθέτουν έγκαιρα (15 ημέρες πριν την καρναβαλική παρέλαση) κατάσταση με ονοματεπώνυμα και τηλέφωνα επικοινωνίας των μελών της ομάδας συντονισμού περιφρούρησης του πληρώματος.

Β.3. Αποδοχή της θέσης του πληρώματος κατά τη διαδικασία της κλήρωσης.

Β.4. Έγκαιρη κατάθεση (μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου) στοιχείων του καρναβαλικού θέματος (φωτογραφία-ες αμφίεσης, τιμή, διαθέσιμα μεγέθη, τηλέφωνα επικοινωνίας, κλπ) καθώς και πληροφορίες για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση οργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος και επιθυμεί να καταχωρισθεί στην επίσημη ιστοσελίδα www.carnivalofxanthi.gr και στο έντυπο πρόγραμμα των Θ.Λ.Ε..

Β.5. Η αποδοχή του κανονισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του πολιτιστικού συλλόγου στην καρναβαλική παρέλαση των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι.

Β.6. Οποιαδήποτε παραποίηση στοιχείων διαπιστωθεί θα προκαλέσει και ακύρωση συμμετοχής του πολιτιστικού συλλόγου στο θεσμό.

Β.7 Κάθε σύλλογος υποχρεούται κάθε χρόνο να καταθέτει ένα πλήρες αντίγραφο στολών στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για το μελλοντικό μουσείο στολών.

Β.8. Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Γ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Γ.1. ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΤΙ:

Γ1.1. Θα τηρήσουν τον παρόντα κανονισμό και την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ1.2. Θα συμμετέχουν στην καρναβαλική παρέλαση των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι αποκλειστικά και μόνο με τις στολές του καρναβαλικού θέματος που έχουν καταθέσει.

Γ1.3. Δεν θα χρησιμοποιούν στολές προηγούμενων ετών ή οποιαδήποτε άλλη που δεν έχει σχέση με το θέμα τους εκτός εάν υπάρχει εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής που τους το επιτρέπει.

Γ1.4. Δεν θα ξεπεράσουν τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων που μπορεί να διαθέτει ένα πλήρωμα στην παρέλαση.

Γ1.5. Ο αριθμός μελών ενός καρναβαλικού πληρώματος δεν θα υπερβαίνει τα 400 μέλη (ελάχιστο 150μέλη).

Γ1.6. Χρησιμοποιούν αποκλειστικά τη θέση που τους έχει υποδειχθεί από τους υπαλλήλους του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και φροντίζουν για την έγκαιρη ώρα προσέλευσής τους.

Γ1.7. Τηρούν τη σειρά παρέλασης που τους έχει υποδειχθεί και ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων ροής παρέλασης, κρατώντας τις αποστάσεις μεταξύ τους.

Γ1.8. Δεν προκαλούν προβλήματα στη ροή της παρέλασης με συνεχόμενες στάσεις, αργό ρυθμό και μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.

Γ1.9. Δεν επιτρέπουν κατά τη διάρκεια της καρναβαλικής παρέλασης να εισχωρούν στην ομάδα τους άτομα μη μεταμφιεσμένα ή μερικώς μεταμφιεσμένα ή από άλλα πληρώματα.

Γ1.10. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ζώων στην καρναβαλική παρέλαση.

Γ1.11. Δεν χρησιμοποιούν δική τους μουσική στην καρναβαλική παρέλαση.

Γ1.12. Δεν θα επιχειρήσουν να παρελάσουν με δικό τους άρμα αν δεν έχει δοθεί πρωτίστως έγκριση από την Οργανωτική Επιτροπή και το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Γ1.13 Δεν θα επιτρέπουν την διανομή και χρήση οινοπνευματωδών ειδών στο πλήρωμά τους κατά τη διάρκεια της καρναβαλικής παρέλασης.

Γ1.14. Δεν θα επιτρέπουν τη χρήση καπνογόνων στο πλήρωμά τους κατά τη διάρκεια της καρναβαλικής παρέλασης.

Γ1.15. Δεν θα επιτρέπουν φαινόμενα απρεπούς συμπεριφοράς στους συντελεστές της διοργάνωσης (παρουσιαστές, δημοσιογράφους, εθελοντές κλπ), καθώς και μεταξύ των συλλόγων.

Γ1.16. Αν αποφασίσουν να μη συμμετέχουν στην καρναβαλική παρέλαση θα πρέπει εγκαίρως να το δηλώσουν εγγράφως στο Τμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη ματαίωση της συμμετοχής τους έως 31 Οκτωβρίου εκάστοτε έτους (εξαιρούνται οι περιπτώσεις που θα ανακύψουν λόγω ανωτέρας βίας) τους οποίους θα κρίνει η Οργανωτική Επιτροπή και το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Γ1.17. Σε περίπτωση κατά την οποία ένας πολιτιστικός σύλλογος δεν συμμετέχει για μια (1) χρονιά στην καρναβαλική παρέλαση, τότε την επόμενη χρονιά θα παρελάσει στο τέλος αυτής χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία κλήρωσης θέσεων.

Γ1.18. Τα πληρώματα δεν χρησιμοποιούν τρόπους προβολής τους κατά την διάρκεια της παρέλασης που ρυπαίνουν την πόλη καθ΄ οιονδήποτε τρόπο (μεταξύ των οποίων  ρίψη flyer, spray, προωθητικών διανομών (δειγματοδιανομή προϊόντων κλπ).

Γ1.19. Δεν θα διαφημίσουν με οποιοδήποτε τρόπο προϊόντα ή επιχειρήσεις άμεσα ή έμμεσα.

Γ1.20. Δεν θα προβούν σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν την ομαλή διεξαγωγή της καρναβαλικής παρέλασης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών ή να αλλοιώσουν την εικόνα του θεσμού της πόλης.

Γ1.21. Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην καρναβαλική παρέλαση από ένα νέο πολιτιστικό σύλλογο τότε αυτός οφείλει μέχρι 31 Οκτωβρίου να προσκομίσει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής για την επόμενη χρονιά δεδομένου ότι πληροί τις προϋποθέσεις. Κατά τη πρώτη χρονιά συμμετοχής του θα παρελάσει τελευταίος χωρίς να συμμετέχει στην διαδικασία κλήρωσης των θέσεων της Καρναβαλικής Παρέλασης.

Γ1.22 Εάν ένας σύλλογος δεν συμμετέχει για μια (1) χρονιά στις ΘΛΕ – Ξανθιώτικο Καρναβάλι, αυτομάτως για εκείνη την χρονιά δεν θα μπορεί να συμμετέχει και στις Γιορτές Παλιάς Πόλης. 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Δ.1. Η Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης θα ορίζει κάθε χρόνο επιτροπή ροής της παρέλασης η οποία θα αποτελείται από:

– α) Δύο (2) υπαλλήλους του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και 

– β) Τρεις (3) εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων.

Δ.2. Η επιτροπή θα συντονίζει τη σειρά παρέλασης των πληρωμάτων και την καλή ροή των παρελάσεων.

Ε. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ε.1. Πέρα των υπό των Νόμων του κράτους προβλεπομένων και επιβαλλομένων κυρώσεων, σε περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων εκ μέρους των εκπροσώπων ή των μελών του πολιτιστικού συλλόγου ή σε περίπτωση αθετήσεως των άρθρων του παρόντος κανονισμού, το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και η Οργανωτική Επιτροπή δικαιούται να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό κυρώσεις.

Ε.2. Οι κυρώσεις επιβάλλονται μετά από εισήγηση της 7μελούς επιτροπής (με απαρτία τουλάχιστον πέντε (5) μελών η οποία θα απαρτίζεται από:

Ε2.1. Τρία (3) άτομα της Οργανωτικής Επιτροπής (με εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής).

Ε2.2. Δύο (2) υπαλλήλους του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης).

Ε2.3. Έναν (1) πολίτη του Δήμου Ξάνθης (με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης) και

Ε2.4. Ένα (1) μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (με εισήγηση του ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός).

Ε.3. Οι κυρώσεις είναι:

Ε3.1. Επίπληξη του πολιτιστικού συλλόγου.

Ε3.2. Εξαίρεση από τη διαδικασία κλήρωσης θέσεων (Το πλήρωμα του πολιτιστικού συλλόγου θα παρελάσει στην τελευταία θέση).

Ε3.3. Απομάκρυνση του πολιτιστικού συλλόγου από την επόμενη χρονιά ή για όσο χρόνο κρίνει η Οργανωτική επιτροπή.

Ε3.4. Αποκλεισμός συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή.

Ε3.5. Αποκλεισμός του πολιτιστικού συλλόγου από κάθε αξιολόγηση και βράβευση του τρέχοντος έτους.

Ε3.6. Αποκλεισμός συμμετοχής του πολιτιστικού συλλόγου και από τις Γιορτές Παλιάς Πόλης.

Ε.3.7. Εάν ένας σύλλογος υποπέσει σε επαναλαμβανόμενη ίδια παράβαση, αποβάλλεται από τις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές – Ξανθιώτικο Καρναβάλι και από τις Γιορτές Παλιάς Πόλης. 

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝΣΤ.1. Η συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων επιτρέπεται όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

ΣΤ1.1. Οι συνεργαζόμενοι πολιτιστικοί σύλλογοι να μην είναι πάνω από (τρεις) 3 και το σύνολο του πληρώματος να μην υπερβαίνει τα (τετρακόσια) 400 άτομα.

ΣΤ1.2. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν από κοινού υπογεγραμμένη δήλωση συνεργασίας μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστοτε έτους.

ΣΤ1.3. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι αυτοί αντιμετωπίζονται σαν ένα πλήρωμα, είτε σε περίπτωση βράβευσης είτε σε περίπτωση ποινής.

ΣΤ1.4. Δικαίωμα σύμπραξης ο κάθε σύλλογος δύναται να πραγματοποιήσει δυο (2) φορές την 5ετία. 

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

Ζ.1. Η διαδικασία της κλήρωσης πραγματοποιείται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ως εξής: 

Ζ1.1. Αρχικά οι πολιτιστικοί σύλλογοι χωρίζονται σε τρεις (3) ομάδες. Κάθε χρόνο,

α) η πρώτη (1) ομάδα παίρνει τη θέση της τρίτης (3),

β) η δεύτερη (2) παίρνει τη θέση της πρώτης (1) και

γ) η τρίτη (3) τη θέσης της δεύτερης (2) και ακολουθεί η κλήρωση των θέσεων μεταξύ των ομάδων.

Ζ.2. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι οι οποίοι λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά εξαιρούνται της κληρώσεως και παρελαύνουν στο τέλος της καρναβαλικής παρέλασης, προηγούνται των συλλόγων οι οποίοι έχουν υποστεί κυρώσεις, εάν οι νέοι Σύλλογοι είναι πάνω από ένας τότε γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.

Οι Σύλλογοι οι οποίοι έχουν υποπέσει σε παράπτωμα για το οποίο θα παρελάσουν στην τελευταία θέση, την επόμενη χρονιά πηγαίνουν στην αντίστοιχη θέση της ομάδας τους. 

Η. ΑΡΜΑΤΑ 

Η.1. Η κατασκευή και η σειρά παρέλασης των αρμάτων αφορά αποκλειστικά το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Η.2. Μετά από απόφαση της Οργανωτικής επιτροπής, επιτρέπεται η κατασκευή άρματος από τους συλλόγους. 

Θ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Θ.1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ σημαίνει ότι είναι αναγνωρισμένοι πολιτιστικοί σύλλογοι και συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού επειδή φροντίζουν:

Θ1.1. Να συμβαδίζουν με το πνεύμα και τους στόχους του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού (οι οποίοι είναι αναφέρονται στο προοίμιο του παρόντος κανονισμού).

Θ1.2. Να πράττουν σύμφωνα με το πλαίσιο συμμετοχής τους.

Θ1.3. Να έχουν ομαλή συνεργασία με τους αρμόδιους.

Θ1.4. Να τηρούν τον κανονισμό που υπογράφουν.

Θ1.5. Να προάγουν το καρναβαλικό πνεύμα και την καρναβαλική κουλτούρα.

Θ.2. Σε καμιά περίπτωση η πιστοποίηση δεν σχετίζεται με καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια ή κριτήρια συμμετοχής σε δράσεις.

Ι. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Ι.1.Η Βασίλισσα του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού κατά προτίμηση από την Ξάνθη θα προτείνεται έως 30 Δεκεμβρίου από τους πολιτιστικούς συλλόγους ή μέλη αυτών. Σε περίπτωση αδυναμίας θα μεριμνά το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ή με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής θα προταθεί κάποιος άλλος τρόπος επιλογής της.

Σχετικά Άρθρα