Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Δείτε ποια σχολεία θα είναι κλειστά στην Ξάνθη για 2 ημέρες λόγω έκτακτων συνθηκών

Α Π Ο Φ Α Σ Η (933)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του άρθ.58 του Ν. 3852/2010 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου» 2.Τις διατάξεις του άρθρου 94 παραγρ. 4 εδαφ. 27 για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α ́/07-06-2010).

  1. Το Π.Δ. υπ. Αριθμ. 79(ΦΕΚ 109/1.8.2017)άρθρο 4, εδ. 4 «Διακοπή μαθημάτων
    λόγω εκτάκτων αναγκών»
  2. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η θεομηνία που έπληξε την περιοχή
    μας χθές 4 Νοεμβρίου 2023 και το γεγονός ότι στα παρακάτω αναφερόμενα
    σχολεία υπάρχουν συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας για τους μαθητές και το
    διδακτικό προσωπικό

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο Ξάνθης και συγκεκριμένα:
2ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης
16ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
1ο ΕΠΑΛ Ξάνθης(ΠΡΟΤΥΠΟ) – 2Ο ΕΚ

για την ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 6 ΚΑΙ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, λόγω έκτακτων συνθηκών.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Εμμανουήλ Χρ.Τσέπελης

Σχετικά Άρθρα