Επιχειρήσεις Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

Είσαι Ξάνθη; Μπορείς να πάρεις επιδότηση για την ανακαίνιση της επιχείρησής σου. Ανοίγει Πρόγραμμα “Εξοικονομώ” για επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες!!!

Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω της ανακαίνισης των κτιρίων στον τριτογενή  και το βιομηχανικό τομέα με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας τους. Το πρόγραμμα έχει κύριο πεδίο εφαρμογής τα ιδιωτικά γραφεία, τα εμπορικά κτίρια και τα ξενοδοχεία.

Βασικοί πυλώνες των δράσεων του προγράμματος είναι:

 • Η ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, την αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσηςαναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, την αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ, και
 • Η εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.

Δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ – Επιχειρώ

Στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Επιχειρώ ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού. 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ)


Προϋποθέσεις Συμμετοχής για επιχειρήσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής για τις επιχείρησης είναι:

 • Να έχουν επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) – αναμένεται η δημοσίευση του πλήρη οδηγού του προγράμματος που θα περιλαμβάνει τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Να έχουν συσταθεί ως επιχείρηση πριν τη 1/1/2021 (να έχει γίνει έναρξη δραστηριοτήτων έως 31/12/2020)
 • Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο και να μην τελεί υπο καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστική διαχείρισης.
 • Να μην υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο της επιχείρησης.

Προσοχή: Δεν αρκεί μια επιχείρηση να είναι δικαιούχος της δράσης, καθώς για να ολοκληρωθεί η επιδότηση, υπάρχουν συγκεκριμένοι ενεργειακοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν κατά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Απαιτείται οπωσδήποτε πολύ καλή γνώση τον ενεργειακών παραγόντων του κτιρίου καθώς και το εξοπλισμού που θα επιλεχθεί, ώστε να είναι βέβαιη η επιτυχής ολοκλήρωση και επιδότηση.


Ενεργειακός Στόχος

Τα επιδοτούμενα έργα θα πρέπει να επιτύχουν τους ελάχιστους ενεργειακούς στόχους του προγράμματος που είναι:

 • μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%
 • εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%
 • αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και σε λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες.

Δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης:

 • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
 • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότηταςενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters)
 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
 • Επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών,
 • Εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο
 • Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Δαπάνες για λοιπες υποστηριτικές υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή, όπως ορίζεται από τον Ν. 4342/2015 και την σχετική Υ.Α. 178679/04.07.2017.
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή, όπως ορίζεται από το Ν. 4122/2013 και την σχετική Υ.Α. 178581/30-06-2017 για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό) για τις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.
 • Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001
 • Υπηρεσίες Συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου σχετικές με τους σκοπούς της Δράσης.

Ποσοστό Ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 40% έως 50%. Αναλυτικά:

Για τις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις:

 • Οι δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας επιδοτούνται με ποσοστό 50%
 • Οι λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες με ποσοστό 40%

Για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις όλες οι δαπάνες επιδοτούνται με ποσοστό 40%

 Δαπάνες Εξοικονόμησης Ενέργειας (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός ) Υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis)
Μεσαίες Επιχειρήσεις 40%40%
Μικρές και πολύ Μικρές50%40%

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, μόνο οι υποστηρικτικές δαπάνες υπάγονται σε καθεστώς De Minimis. Οι Δαπάνες Εξοικονόμησης Ενέργειας που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος υπάγεται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό.

Αυτό σημαίνει οτι δεν θα υπάρχει σημαντικός περιορισμός του προυπολογισμού του προγράμματος Εξοικονομώ-Επιχειρώ για τις επιχειρήσεις που έχουν επιδοτηθεί και από άλλα προγράμματα, όπως τα προγράμματα ΕΣΠΑ που συνήθως υπαγονται σε καθεστώς De Minimis.

Επεξήγηση κατηγοριών επιχειρήσεων:

 • Πολύ Μικρή Επιχείρηση: Με λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2εκατομμύρια ευρώ
 • Μικρή Επιχείρηση: Με λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 • Μεσαία Επιχείρηση: Με λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 43εκατομμύρια ευρώ.

Αξιολόγηση & Ένταξη

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση αίτηση χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την αναλυτική διαδικασία που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος. 

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, στο πλαίσιο συνολικής βαθμολογίας που θα προκύπτει βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

 • – Κ1: Ανηγμένη Εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2)
 • – Κ2 Ειδική Εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας (ανηγμένη στις ώρες λειτουργίας)
 • – Κ3 Αποδοτικότητα Επένδυσης: ο λόγος της ετήσιας Εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2) ως προς το κόστος της Επένδυσης (σε ανηγμένα μεγέθη). 

Συνολική Βαθμολογία αίτησης επενδυτικού σχεδίου: Κ = ΣΚixβi

Τα κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας βi θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων στη δράση θα πραγματοποιείται με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.


Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.


Προϋπολογισμός Δράσεων

Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 100.000 €,

Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 50.000 € έως και 500.000 €. Η Δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) κλίνες.

Εξοικονομώ-Επιχειρώ – Ολοκληρωμένη Διαχείριση από την τεχνική εταιρία Σταύρος Καρυπίδης

 H τεχνική εταιρία Σταύρος Καρυπίδης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ενεργειακή ανακαίνιση της επιχείρησης σας με όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Επιχειρώ.

Οι εργασίες μας περιλαμβάνουν τον προκαταρκτικό έλεγχο επιλεξιμότητας & την διαχείριση του φακέλου, την ενεργειακή μελέτη, την επιτυχή και εμπρόθεσμή υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Επχειρώ και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση της επιχείρησης, με το κλειδί στο χέρι.

Εκτός των παρεμβάσεων στα συστήματα θέρμανσης-ψύξης-αερισμού-παραγωγής ζεστού νερου, ητεχνική εταιρία Σταύρος Καρυπίδης, προς διευκόλυνση των πελατών της, αναλαμβάνει και όλες τις εργασίες αναβάθμισης του κτιριακού κελύφους (κουφώματα, θερμοπρόσοψη, μόνωση ταράτσας-πυλωτής-στέγης).

Η τεχνική εταιρία Σταύρος Καρυπίδης εξυπηρετεί αιτήσεις που αφορούν κατοικίες στην Ξάνθη και όλο τον Νομό Ξάνθης, τη Θάσο, την Καβάλα και ολόκληρο τον Νομό Ροδόπης. 

Αναλυτικά οι εργασίες που περιλαμβάνονται:

 • Προκαταρκτικός έλεγχος επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Εξοικονομω-Επιχειρώ.
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου κτιρίου – Έκδοση Α’ ΠΕΑ.
 • Ενεργειακή μελέτη & σύνταξη προτάσεων παρεμβάσεων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου.
 • Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και συστημάτων.
 • Επιτυχή και εμπρόθεσμη αίτηση στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-ΑυτΕπιχειρώονομώ.
 • Εγκατάσταση των επιλεγμένων ενεργειακών συστημάτων ΕΞΕ.
 • Γενική διαχείριση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου.
 • Επανάληψη της Ενεργειακής Επιθεώρησης  – Έκδοση Β’ ΠΕΑ για αποτύπωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης.
 • Διαχείριση του φακέλου Εξοικονομώ-Επιχειρώ για την αποπληρωμή της επιδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες ΄

Καρυπίδης Σταύρος – Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Α.Μ./Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.: 26855. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Ξ 23 / 24-06-1996 ΑΡ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ: Ξ-841 και Ξ-ΗΛ.-440

Δ/νση Ελπίδος 9 (στον πεζόδρομο έναντι Public) – 67133 Ξάνθη.

Τηλ. 2541076950 Κιν. 6947267737.

Σχετικά Άρθρα