ΚοινωνίαΤελευταία Νέα

Ευχαριστήριο Μητροπολίτη Προύσης Ιωακείμ για τις επισκέψεις Ξανθιωτών στην Προύσα

Το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 η xanthi news.gr σε συνεργασία με τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Ξάνθης διοργάνωσαν προσκυνηματική εκδρομή στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Προύσα και την Κωσταντινούπολη. Ένας σημαντικός σταθμός της εκδρομής αυτής ήταν ο εκκλησιασμός σε μία εκκλησία η οποία είχε να ανοιχτεί πάρα πολλά χρόνια από τότε που έφυγαν οι Έλληνες από την περιοχή αυτή με τους διωγμούς.  Οι Ξανθιώτες εκδρομείς είχαν την ευλογία να εκκλησιαστούν στον ιερό ναό της Παναγίας ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προύσης κυρίου Ιωακείμ ο οποίος τους υποδέχθηκε σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα και πολύ εγκάρδια. Μαζί του συλλειτούργησε ο προϊστάμενος του ιερού ναού του Αγίου Ελευθερίου Ξάνθης πατέρας Άνθιμος Κωσταράκης. 

Η αγάπη των προσκυνητών για τα χαμένα εδάφη αλλά και τις ελλείψεις που είχε επισημάνει ο Μητροπολίτης Προύσης αποφάσισαν να μαζέψουν χρήματα και να δώσουν στην ιερά Μητρόπολη Προύσης ένα ιερό ευαγγέλιο και λειτουργικά σκεύη. Όπως και έγινε με τα χρήματα που μαζεύτηκαν ο πατέρας Άνθιμος μαζί με αντιπροσωπεία προσκυνητών στις 15 Ιουνίου 2023 παρέδωσαν στον Μητροπολίτη Προύσης το ιερό ευαγγέλιο μαζί με τα λειτουργικά σκεύη.

Εν συνεχεία ακολουθεί η επιστολή που απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης στον πατέρα Άνθιμο Κωσταράκη:

Φανάριον, 29 Ἰουνίου 2023

 Τῷ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτῃ

κ. κ. ΑΝΘΙΜΩ, ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ,

Εἰς Ξάνθην. ​ ​

​Σεβαστέ μοι Πάτερ Ἄνθιμε,

 ​..”Ὑπέρ τῶν ἐλεούντων καί βοηθούντων τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ”…., αἰτεῖται τό ἐκκλησιαστικόν σῶμα, τό ἐν εὐλαβείᾳ καί πίστει προσευχόμενον κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν μεγάλων ἑορτῶν, κατά τήν εἰδικήν τάξιν τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐκφράζον, τοιουτοτρόπως, τάς εὐχαριστίας αὐτοῦ πρός ὅλους, ὅσοι, ἐπωνύμως ἤ ἀνωνύμως, ἐν κρυπτῷ ἤ ἐν τῷ φανερῷ, ἔρχονται προθύμως ἀρωγοί εἰς τό ἔργον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ ἐν Φαναρίῳ Πανιέρου Κέντρου καί τῶν πέριξ Ἐπαρχιῶν του, ἐξαιτούμενοι μόνον τήν ἀπ’ αἰώνων ἁγιαστικήν εὐλογίαν αὐτῆς.

 ​Ἐμφορούμενος καί ὁ κατωτέρω ὑπογραφόμενος ὑπό μυχίων αἰσθημάτων εὐγνωμοσύνης διά τήν αὐθορμήτως, ἐμπράκτως καί γενναιοδώρως ἐκδηλωθεῖσαν ὑποστήριξιν τῆς Ὑμετέρας ἀγαπώσης καρδίας, τόσον ἐν Τριγλείᾳ τήν 29ην Ἀπριλίου , ὅσον καί ἐν Προύσῃ τήν 15ην παριππεύοντος μηνός Ἰουνίου, ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Προύσης, μιᾶς ἐκ τῶν ἱστορικῶν Μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τῶν ἐσχάτοις χρόνοις ἐπαναδραστηριοποιηθεισῶν ὑπό τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Αὐθέντου καί Δεσπότου ἡμῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, Σᾶς ἀσπάζομαι ἀδελφοποθήτως ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου τῶν Πρωτοκορυφαίων, εὐχόμενος εὐλογημένην κατά πάντα τήν ἐγκαινιασθεῖσαν περίοδον τοῦ θέρους, δι’ Ὑμᾶς, τήν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ξάνθης καί τούς ἐκλεκτούς συνεργάτας Σας.

​Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Προύσης, ἤτοι ἡ ἐν Βιθυνίᾳ παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπιδιώκει, διά τοῦ οὐτιδανοῦ ποιμενάρχου αὐτῆς, νά ἀναβιώσῃ τήν ἱστορικήν μνήμην τῆς μακραιώνου παρουσίας τοῦ Γένους καί τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τά εὐλογημένα χώματα τῆς Προύσης, ἡ ὁποία ὑπῆρξεν ἰδιαιτέρα πατρίς μεγάλων Ἁγίων (Πατρικίου-19 Μαΐου, Ἀργυρῆς-30 Ἀπριλίου) καί σπουδαίων προσωπικοτήτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Χρυσοστόμου Σμύρνης, Μανώλη Ἀνδρονίκου, Καρόλου Κούν, Ἑλένης Ἄρβελερ κ.ἄ.). ​

Παραλλήλως, ὑλοποιεῖ ἔργον ποιμαντικῆς φροντίδος καί περιθάλψεως τῶν πνευματικῶν καί Λειτουργικῶν ἀναγκῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν ἡμῶν, Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἐγκατεστημένων ἐν αὐτῇ πρό ἐτῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, καθώς καί προσφάτως ἐνταῦθα καταφυγόντων προσφύγων τοῦ συνεχιζομένου ἐν Οὐκρανίᾳ πολέμου, στερουμένη, δυστυχῶς, ἰδίων χώρων πρός χρῆσιν, καθώς καί τακτικῶν ἐσόδων καί ὑλικῶν μέσων. Διά τοῦτο καί ἐκφράζω ἐν εὐγνωμοσύνῃ πολλῇ θερμάς εὐχαριστίας διά τήν δωρεάν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τοῦ θυμιατηρίου καί τῶν λοιπῶν λειτουργικῶν ἀντικειμένων καί σκευῶν, ἡ ὁποία συμβάλλει σπουδαίως εἰς τό νά φέρω ἀνέτως καί ἐπιτυχῶς εἰς πέρας τήν λειτουργικήν ἀποστολήν μου. ​

Εὐχόμενος καί προσευχόμενος ὁλοψύχως ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ἐν οὐρανοῖς κατοικῶν καί ἐπιβλέπων ἐπί πᾶσαν τήν κτίσιν, ἐνισχύῃ καί εὐλογῇ δαψιλῶς τήν ζωήν καί τήν θυσιαστικήν διακονίαν καί προσφοράν Ὑμῶν πρός τήν Ἐκκλησίαν, καί πληθύνῃ τά ἔργα Ὑμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῶν Ἁγίων τῆς Προύσης, τῆς Τριγλείας καί ἁπάσης τῆς Βιθυνίας, διατελῶ μετά θερμῶν καί εὐγνωμόνων εὐχαριστιῶν καί τῆς ἀγάπης τοῦ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ ἀναπαυομένου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

+Ο Προύσης Ιωακείμ

Σχετικά Άρθρα