Κύριο ΘέμαΠαραπολιτικάΤελευταία Νέα

Εκτεθειμένος για ακόμη μια φορά ο Τσιτιρίδης: 9 χρόνια δεν έκανε τίποτε για την αξιοποίηση του Κάμπινγκ Μυρωδάτου. Τον στρίμωξε για τα καλά ο Κριτσίνης

Εκτεθειμένος απέναντι στην κοινωνία και τις πράξεις του βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο δήμαρχος Αβδήρων Γιώργος Τσιτιρίδης κατά την χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην Γενισέα. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης κ. Σάκης Κριτσίνης τον στρίμωξε για τα καλά με το θέμα του Δημοτικού Κάμπινγκ Μυρωδάτου το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο εννέα χρόνια τώρα!!!!

Το θέμα έφερε στη συνεδρίαση η αντιπολίτευση με ερώτηση της και κατά την συζήτησή του καταδείχτηκε ότι για εννιά χρόνια ο Δήμος Αβδήρων δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το ακίνητο και έχασε πάνω από 300.000 € αλλά και 80 με 100 θέσεις εργασίας!!!

Ο κύριος Κριτσίνης σημείωσε την ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής για την μη ολοκλήρωση των δύο δημοπρασιών και την αποχώρηση των επενδυτών λόγω του ότι το δημοτικό ακίνητο δεν μπορεί να βγάλει άδεια!!!

Ο δήμαρχος απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι νοίκιασε μόνο μία αγροτική έκταση 30 στρεμμάτων ενώ στην διακήρυξη της δημοπρασίας που παρουσιάζουμε παρακάτω θα δείτε ότι ξεκάθαρα αναφέρεται για Κάμπινγκ και μάλιστα στον τίτλο της δημοπρασίας. Και φυσικά μέσα στο κείμενο της δημοπρασίας λέει ότι ο πλειοδότης θα το πάρει για τουριστικές δραστηριότητες και πρέπει μάλιστα να κάνει επενδύσεις σε εγκαταστάσεις ύψους 150.000 ευρώ τα πρώτα χρόνια!!!!

Ο δήμαρχος Τσιτιρίδης παρουσίασε και κάποια σχέδια και υποσχέθηκε ότι στην επόμενη τετραετία θα λειτουργήσει το κάμπινγκ ο ίδιος ο Δήμος, εάν και εφόσον βρεθεί χρηματοδότηση (1.300.000 ευρώ) από κάποιο πρόγραμμα.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατέκρινε την δημοτική αρχή ο δε κύριος Σπύρος Γαλανόπουλος κατηγόρησε το δήμαρχο της ζημιώνει με την λειτουργία του την τον Δήμο!!!

Η διακήρυξη του Τσιτιρίδη για την εκμίσθωση του Κάμπινγκ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ γνωστού ως «ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΝΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γενισέα, 17-08-2016

Αρ. Πρωτ:12508

Πλη/ρίες: Μπερμπερίδης Θεόδωρος

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352578

Φαξ: 2541352554

E-mail: [email protected]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ γνωστού ως «ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ», ΕΚΤΑΣΗΣ 29.392,83 τμ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του ακινήτου του Δήμου, εμβαδού τετραγωνικών μέτρων είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο και ογδόντα τριών εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (29.392,83 τμ.), όπως αυτό περιγράφεται με τα υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Π-Ρ-Α στο από 20-04-2015 θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που συντάχθηκε από τον τοπογράφο του Δήμου και το οποίο αποτελεί τμήμα του υπ. αριθμ. 2333στ τεμαχίου έκτασης 4.698,07 στρμ (4.698.070 τμ) της συνολικής διανομής 1980, όπως προέκυψε από την υπ. αριθμ. 57448/7688/12-12-2005 Απόφαση Νομάρχη Ξάνθης και βρίσκεται στην Παραλία Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, εντός του οποίου λειτουργούσε παλαιότερα το Κοινοτικό και μετέπειτα Δημοτικό Κάμπινγκ Μυρωδάτου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 20-09-2016 και ώρα 11:30π.μ.

Εντός του δημοτικού ακινήτου υφίστανται τα παρακάτω κτίσματα: φυλάκιο εμβαδού 17,176 τμ., ένα μάρκετ εμβαδού 60,620 τμ., ένα WC εμβαδού 63,650 τμ., άλλο WC εμβαδού 72,710 τμ) άλλο WC εμβαδού 52,218 τμ, δεξαμενές εμβαδού 5,21 τμ., άλλες δεξαμενές εμβαδού 8,72 τμ., μία αποθήκη εμβαδού 61,03 τμ., άλλη αποθήκη εμβαδού 12,51 τμ, άλλη αποθήκη εμβαδού 3,13 τμ και ένας ιερός ναός εμβαδού 28,53 τμ.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα. Αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος πλειοδότης ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής και από ώρα 10:00 π.μ. έως και 11:30 π.μ. τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία και φορολογικά ενήμερα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει αν είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι εγκατεστημένα στις ως άνω περιοχές. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε και να έχουν στις ανωτέρω περιοχές την καταστατική τους έδρα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών δημοσίου τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 ευρώ) υπέρ του Δήμου Αβδήρων, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό (1/10) επί των επιτευχθέντων ετήσιων μισθωμάτων των δέκα ετών (10), για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζομένων στη διακήρυξη προθεσμιών καταβολής του μισθώματος..

Επίσης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παρούσης, παραιτούμενος των ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να επισκεφθεί το εκμισθούμενο ακίνητο και να λάβει γνώση με δικά του μέσα και ευθύνη της πραγματικής και νομικής κατάστασης του ακινήτου.

Η διάρκεια της μίσθωσης προβλέπεται για διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών και ξεκινά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μισθώσεως.

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 ευρώ) για ένα έτος.

Ως επιτρεπόμενες χρήσεις του μισθίου ακινήτου προβλέπονται όλες όσες εντάσσονται στην τουριστική εκμετάλλευσή του.

Ο μισθωτής πέραν των άλλων ειδικών όρων της διακήρυξης οφείλει:

Εντός των τριών πρώτων ετών της μίσθωσης να ολοκληρώσει μία επένδυση σε υποδομές – μόνιμες εγκαταστάσεις, τουλάχιστον αξίας 150.000,00 ευρώ, αποδεικνυόμενης της επένδυσης με νόμιμα παραστατικά, άλλως το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την καταγγελία της σύμβασης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου (κ. Θεόδωρο Μπερμπερίδη), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Δημοτικό κατάστημα Γενισέας Τηλέφωνο: 2541352578 FAX: 2541352554, E-mail: [email protected] .

Η πλήρης διακήρυξη και το 20-04-2015 θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα