Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 9 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά

9) τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξηςΚοιν.:

 • – Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 15 Μαρτίου2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλητικών συστημάτων άρδευσης και συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας αρδευτικού δικτύου», διαίρεση της συγκεκριμένης σύμβασης σε τμήματα και χρονική διάρκεια αυτής  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Ματαίωση διαδικασίας δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παιδικός χώρος πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπηρεσίας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα Δημοτικών γηπέδων Ξάνθης». (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας για σύνδεση με τη βάση νομικών πληροφοριών (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του Κληροδοτήματος Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση σύστασης παγίας προκαταβολής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση κατοίκου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση συλλόγων

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Σχετικά Άρθρα