Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 12 θέματα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το πρωί της Τετάρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΤα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.: – Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των από 7-12-2022 και 8-12-2022 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση έργων ΑΠΕ στο Δήμο Ξάνθης» (Βαρελτζίδης)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των από 29-11-2022 και 7-12-2022 πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικών προσφορών τού διαγωνισμού με τίτλο: «Πολιτιστικές Διαδρομές στην Παλαιά Πόλη Ξάνθης» (Βαρελτζίδης)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση/παραλαβή τής μελέτης με τίτλο: Βελτίωση βατότητας οδού Κιμμέρια, Έρανος, Λιβάδι, Ανθηρό, Πριόνι» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στη σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης
 • 08ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στη σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης
 • 09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση νομικής υποστήριξης και κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης αιρετών (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Εξειδίκευση πίστωσης για την κατασκευή προτομής τού πρώην Νομάρχη Ξάνθης, Κωνσταντίνου Θανόπουλου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση άπορου κατοίκου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Σχετικά Άρθρα