Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 6 θέματα η σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (Νέα έργα στην Σταυρούπολη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΤα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.:Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 22 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 • 01ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παροχή εκπτώσεων δημοτικών τελών, σε άτομα ειδικών κατηγοριών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τού από 16-11-2022 πρακτικού τής Επιτροπής διαγωνισμού τού έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» Υποέργο Α’: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΑΦΝΩΝΑ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ & Μ.ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Ευμορφία Παρδάλη)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Οριστική παραλαβή τής μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας οδού Κιμμέρια, Έρανος, Λιβάδι, Ανθηρό, Πριονιο»
 • 04ο ΘΕΜΑ : Κήρυξη αγόνου δημοπρασίας της με αρ.πρωτ.25169/06-10-2022 Ανακοίνωσης Επαναληπτικής Διακήρυξης Ανοικτής, Προφορικής και Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό την μετεγκατάσταση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης  (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδημαρχος Ξάνθης)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση νομικής υποστήριξης και κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης αιρετών (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Παναγιώτης Αμβροσιάδης)

Ο Δήμαρχος ΞάνθηςΕμμανουήλ ΤσέπεληςΠρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

loading...

Σχετικά Άρθρα