ΠαραπολιτικάΤελευταία Νέα

Ερώτημα προς Δήμαρχο Ξάνθης (διά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου)                                

Ξάνθη 21/10/2022

ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2022 τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» το οποίο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δημοσίου Τομέα. Βασικός στόχος του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» είναι η προώθηση του  ρόλου του Δημοσίου στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του, η συμβολή του στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα η ικανοποίηση του στόχου της ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

 Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται. Το Πρόγραμμα επιδοτεί επεμβάσεις που αφορούν (μεταξύ άλλων) αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, συστήματα φωτισμού χώρων, συστήματα αυτοματισμού, συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτωνστοχεύοντας στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων του Δημοσίου, τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β, με παράλληλη επίτευξη, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 Το Πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, με δυνατότητα παράτασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 640 εκ. €. Το

«ΗΛΕΚΤΡΑ» συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από

πόρους του ιδίου και πόρους προερχόμενους από δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» είναι αποκλειστικά δημόσιοι φορείς και πιο συγκεκριμένα ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) των Ο.Τ.Α. κτλ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος εξειδικεύονται στις ακόλουθες τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες πολεοδομικών χρήσεων:

1. Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κ.λπ.)

2. Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία κ.λπ.)

3. Γραφείων (εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια κ.λπ.)

4. Λοιπών Χρήσεων Κτιρίων (κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων,

εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.).

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 50% και μπορεί, υπό ορισμένους

όρους και προϋποθέσεις, να ανέλθει μέχρι το 95% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Δήμαρχε

  1. Ποιες είναι οι προθέσεις του Δήμου Ξάνθης και σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί έτσι ώστε να ενταχθεί και ο Δήμος μας στο εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα;
  2. Ποιες κτιριακές εγκαταστάσεις,  που ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Ξάνθης ( Σχολεία, Κτίρια γραφείων διοίκησης, αθλητικές εγκαταστάσεις), έχετε σκοπό   να συμμετάσχουν  κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του Δημοσίου «Ηλέκτρα», εφόσον ο Δήμος Ξάνθης ενταχθεί στο πρόγραμμα;
  3.  Ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που θα επιλεγούν;
  4. Πόσες και ποιες κτιριακές μονάδες των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Ξάνθης είναι χαρακτηρισμένες ως χαμηλόβαθμης ενεργειακής κλάσης, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τους, έτσι ώστε αυτές δυνητικά να μπορέσουν να επωφεληθούν και ν’ αναβαθμιστούν ενεργειακά με την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα;
  5. Λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή κατάσταση του κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΚ Ξάνθης και πιο συγκεκριμένα την παλαιότητα των κουφωμάτων και των υαλώσεων του, την απουσία θερμομόνωσης (κέλυφους) και συστημάτων ψύξης, τις ενεργειακές δαπάνες από την χρήση των υφισταμένων συστημάτων θέρμανσης  και φωτισμού του χώρου πόσο αναγκαίο και απαραίτητο πιστεύετε ότι είναι η υποβολή αίτησης ένταξης της συγκεκριμένης αθλητικής κτιριακής μονάδας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα;

Για την παράταξη   «Αγάπη για την ΞΑΝΘΗ μας»

Γεωργιάδης  Δημοσθένης

Διαφωνίδης  Χαράλαμπος

Τσακιρίδης  Αφεντούλης

Παπαχρόνης  Χρήστος

Παπαδοπούλου  Σοφία

Σχετικά Άρθρα