ΕλλάδαΤελευταία Νέα

Έως 4 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία με επιδότηση έως 36.000€

Την Παρασκευή, 4Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφαση στις γυναίκεςκαι στην ψηφιακή οικονομία με επιδότηση έως36.000€.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σεπρώηνεπιχειρηματίες ώστε να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας. Ηεπιχορήγηση διαρκεί 12μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησηςκυμαίνεται από 12.000 € (για ατομικήεπιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους).

Μετά τηνολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθείκατόπιν αίτησηςκατά 12 μήνες και τοσυνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 €έως 36.000 €.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει γίνει πιο ευέλικτο, στοχευμένο και ελκυστικό:

  • Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια
  • Επιτρέπεται η συστέγαση σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους επιχειρηματικότητας, καθώς και η λειτουργία εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις
  • Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες
  • ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης βίας λαμβάνουν 60% επιπλέον μόριασυνεργασίας (coworkingspaces).

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που:

  • Διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο διάστημα 1/1/2012 – 31/12/2021
  • Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποίαανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας
  • Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική-επιχειρηματική δραστηριότητα από1/1/2022 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στις 8/3/2022 και
  • Έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10 €γιατουλάχιστον ένα έτος ή την έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώηνεπιχειρηματίεςπου δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με τηνπροϋπόθεση ότι μετά τηνκοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) τουεπιχειρηματικού τους σχεδίου απότηΔΥΠΑ, θα προχωρήσουν εντός δύο μηνώνστην έναρξηδραστηριότητας σε ΔΟΥ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 48.000.000 €.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

Σχετικά Άρθρα