Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ξάνθης για το ΓΕΜΗ

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης ενημερώνει τους υπόχρεους
εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων η υπ. αρ. πρωτ. 95207/05-10-2022 εγκύκλιος με
θέμα «Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ
στα έντυπα των εταιρειών», λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα:

 1. Από την §3 του άρθρου 22 του ν. 4919/2022 προβλέπεται ότι «ο αριθμός
  ΓΕΜΗ αναγράφεται υποχρεωτικά:
  α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
  β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
  γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,
  δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και
  ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου».
 2. Από την §1 του άρθρου 37 του ν. 4919/2022 προβλέπεται ότι «κάθε
  έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων
  παραγγελίας, που χρησιμοποιείται από υποκαταστήματα αλλοδαπής εταιρείας
  στην Ελλάδα, φέρει εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του
  άρθρου 22, ανάλογα με την περίπτωση, και την ένδειξη του αριθμού
  καταχώρισης του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ.».
 3. Από την περ. γ της §1 του άρθρου 50 προβλέπεται ότι «για παραβάσεις
  των άρθρων 22 και 37 σχετικά με παράλειψη εγγραφής των προβλεπόμενων
  στοιχείων στα έγγραφα και τις επιστολές εταιρείας ή υποκαταστήματος
  αλλοδαπής, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500),»
  ευρώ.
  αποσαφηνίζονται τα εξής:
   Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά στα έγγραφα της εταιρείας, όπως οι
  επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας και δεν καταλαμβάνει τις
  αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια.
   Η εν λόγω υποχρέωση αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των
  άρθρων 26, 28 35, 39 και 40 της κωδικοποιημένης Οδηγίας (ΕΕ)
  2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
  14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου»,
  τα οποία έχουν ήδη ενσωματωθεί με τα άρθρα 14 του νόμου
  4548/2018 (για τις ΑΕ), 47 του νόμου 4072/2012 (για τις ΙΚΕ) και 4 του
  ν. 3190/1955. Αυτό που εκκρεμούσε πριν από την έκδοση του ν.
  4919/2022 ήταν η επιβολή κυρώσεων, κατά τα προβλεπόμενα των
  άρθρων 28 και 40 της ανωτέρω Οδηγίας.

 Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις του άρθρου 50 του ν. 4919/2022 δεν θα
εφαρμοστούν άμεσα, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής
Υπουργικής απόφασης.
Η εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και μπορεί να αναζητηθεί με τον
Αριθμό. ΑΔΑ: 69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα