Κοινωνία Τελευταία Νέα

Πρόσληψη 5 ατόμων στον Δήμο Αβδήρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 25- 08-2022 και λήγει τη Τετάρτη 31-08-2022

Ο Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων για την για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας 10  εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από : Πέμπτη 25- 08-2022 και λήγει τη Τετάρτη 31-08-202

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας.

Ο Δήμαρχος Αβδήρων Γεώργιος Τσιτιρίδης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012

6. Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 49 με Α.Π. 31635/19-8-2014

7. Τις σχετικές διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014

8.Το με αρ. Πρωτ. 1258/18-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα

Διοικητικό-Οικονομικό Ξάνθης με Θέμα “Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων συλλογικών

οργάνων των Ο.Τ.Α α’ βαθμού & Ν.Π.Δ.Δ αυτών που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων”.

9.Την με αριθμ. 229/23-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΜΡΩ6Γ-ΙΘΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έτους 2022 στο Δήμο μας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, ως εξής:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται από 25- 08-2022 έως και τις 31-08-2022, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

Α/ΑΕιδικότηταΤυπικά ΠροσόνταΑπαιτούμενα ΆτομαΧρονική Διάρκεια Εργασίας
1    ΥΕ Εργάτες  1. Χωρίς τυπικά προσόντα 2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.Πέντε (5)Δύο (2) μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4.Φ/ο βιβλ. Τραπεζικού λογ/σμού
5. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
6. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (ΑΜΑ)

Ο Δήμαρχος
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά Άρθρα