Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 9 θέματα η σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στον Δήμο Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.:

 • – Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 29 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 24-6-2022 πρακτικού τής Επιτροπής του άρθρου 221 παρ.1 του ν.4412/2016, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Πολιτιστικές Διαδρομές στην Παλαιά Πόλη Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 24-6-2022 πρακτικού τής επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγητής Ιωάννης Λάππας, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση /παραλαβή του Β΄ σταδίου τής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας Λεωφόρου Στρατού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση /παραλαβή του Β΄ σταδίου του αθλητικού κέντρου ΔΑΚ τής μελέτης με τίτλο: «Μελέτες παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας για τα αθλητικά κέντρα “Αλ. Μπαλτατζής” & “ΔΑΚ”» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού προσκυρωμένης δημοτικής έκτασης, καθορισμός τιμήματος εξαγοράς και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθ.4/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας» η οποία αφορά την ψήφιση ισολογισμού 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθ.5/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας» η οποία αφορά την ψήφιση Έκθεσης Πεπραγμένων 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης-αντίκρουσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)

Ο Δήμαρχος ΞάνθηςΕμμανουήλ Τσέπελης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

Σχετικά Άρθρα