ΚοινωνίαΤελευταία Νέα

Μέχρι την Πέμπτη οι εργασίες της Vodafone για την οπτική ίνα στην Ξάνθη

 ΘΕΜΑ: « Απόφαση περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων στην πόλη της Ξάνθης ένεκα εκτέλεσης έργων για την τοποθέτηση οπτικών ινών ».

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:

α)      Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 1, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και ισχύει σήμερα

β)      Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει

γ)      Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

δ)      Το από 06/05/2022 έγγραφο του Τ.Τ. Ξάνθης

ε)       Την υπ’ αριθμ. -1096- Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης από 16.12.2021 «Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης»

στ)    Τα από 04.05.2022, 06.05.2022, 16.05.2022 και 30.05.2022 μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της «ΕΓΝΑΤΙΑ GROUP» (με συνημμένα σχέδια, τεχνική έκθεση μελέτης και λοιπά)  και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση οπτικών ινών, στην πόλη της Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

  1. Χορηγούμε άδεια εκτέλεσης εργασιών, απαγορεύουμε την στάση και τη στάθμευση όλων των οχημάτων και περιορίζουμε την κυκλοφορία των οχημάτων, σε οδούς στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης, λόγω εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών για την εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝΕ Α.Ε.».
  2. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις οδούς α) Τσιμισκή από την τομή της με την 28ης Οκτωβρίου έως την τομή της με την Μιχαήλ Καραολή, β) Μιχαήλ Καραολή, από την τομή της με την Τσιμισκή μέχρι την τομή της με την Ελπίδος, ρεύμα προς πλατεία Μπαλτατζή, γ) Ελπίδος. Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά σε όλη τη διάρκεια των έργων και θα διακόπτεται μόνο για λόγους ασφαλείας ή μεταφοράς μηχανημάτων και πάντα ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες.
  3. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα με τον εξής προγραμματισμό:
    1. Τρίτη 31/05/2022 έως Πέμπτη 02/06/2022, εκσκαφή και διάνοιξη συμβατικής τάφρου συνολικού μήκους 220 μέτρων διαστάσεων πλάτους 5 εκατοστών και βάθους 30 εκατοστών στις προαναφερόμενες οδούς με τα φρεάτιά τους, όπως εμφαίνεται στα σχετικά σχέδια της υπευθύνου εταιρίας.
    1. Οι εργασίες κάθε ημέρα θα πραγματοποιούνται από την 07:00 έως την 18:00 ώρα. Σημειώνεται ότι κατά τις μεσημβρινές ώρες κοινής ησυχίας δεν θα λαμβάνουν χώρα θορυβώδεις εργασίες.
  4. Κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τις ώρες μη πραγματοποίησης εργασιών, οι προειδοποιητικές πινακίδες να είναι ευκρινέστατα τοποθετημένες προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή τραυματισμού οποιουδήποτε.
  5. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία σε συντρέχουσα περίπτωση με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και των πεζών.
  6. Με το πέρας των εργασιών οι οδοί να παραδοθούν στην κυκλοφορία καθαρές από ξένες ύλες, μηχανήματα, πινακίδες και λοιπά αντικείμενα.

Άρθρο 2ο

α)      Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν τις χρονολογίες και ώρες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπομένων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους.

β)      Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ)      Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, το οποίο δύναται ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες να διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσει την κυκλοφορία σε οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

δ)      Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε συντρέχουσα περίπτωση λοιπών συναφών.-

Ο Διευθυντής

Πασχάλης ΓΙΩΡΗΣ

Σχετικά Άρθρα