Κοινωνία Τελευταία Νέα

Με 9 θέματα συνεδριάζει αύριο το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 10 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Έγκριση του από 4/05/2022 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης » (εισηγητής, Αθανάσιο Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση του από 4/05/2022 πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιο Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση του από 6/05/2022 πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του  διαγωνισμού: «Προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης των»  (εισηγητής Αθανάσιο Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 5. Παράταση απόδοση εντάλματος προπληρωμής 144Β/2022 (συντάκτρια Θεανώ Καρατσιουμπάνη)
 6. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου, ως συνδιοργανωτή σε διοργάνωση εκδήλωσης  με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Ξάνθης Χanthi Ranners Τον 1ο Αγώνα Βουνού Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 7. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου, ως συνδιοργανωτή σε διοργάνωση εκδήλωσης με το με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Σταυρούπολης «Η ΔΟΞΑ» Ποδηλατικό Φεστιβάλ στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης με τίτλο 10th MTB Rodopi Lykodromio RNOBF Rodilato eu.cup (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 8. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου, ως συνδιοργανωτή σε διοργάνωση εκδήλωσης με το του Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Στρατιωτικών( ΠΟΕΣ) στις 3-5/6/2022 στην Ξάνθη. (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 9. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου, ως συνδιοργανωτή σε διοργάνωση εκδήλωσης με την ΛΕΣΧΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Αγώνων ( Ράλι regularity ακριβείας ) στις11-12-13/6/2022 στην Ξάνθη. (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

        Εμμανουήλ Τσέπελης

 Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

Σχετικά Άρθρα