Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 15 θέματα η σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής στον Δήμο Αβδήρων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 20-04-2022

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 20 Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» και κατακύρωση του (εισηγητής: Δήμαρχος)
2Αυτοδίκαιη οριστική παραλαβή έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
3Έγκριση πρακτικού 4 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου:«Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας» (εισηγητής: Δήμαρχος)
4Έγκριση πρακτικού 5 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργο:«Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου Γενισέας» (εισηγητής: Δήμαρχος)
5Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
6Έγκριση του υπ΄αριθμ. 4516/14-4-2022 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες, φωτιστικά, κ.τ.λ.)» (εισηγητής: Δήμαρχος)
7Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Αβδήρων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI»- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» – ΤΙΤΛΟΣ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» (εισηγητής: Δήμαρχος)
8Έγκριση της αριθ. 104/11.04.2022 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «3η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α., οικονομικού έτους 2022 (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά)
9Τροποποίηση της αριθ. 235/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1323- 16/ 06 /2021 Πρόσκλησης, με Κωδικό: Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2231 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αλιεία και Θάλασσα», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» και Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων για την εκτέλεση της» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος ΔΛΤ Αβδήρων)
10Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης του έτους 2022 (01.01.2022 έως και 31.03.2022) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
11Έγκριση Απολογισμού Σχολικής ΕπιτροπήςΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων για το οικονομικό έτος 2021 (εισηγητής: Δήμαρχος)
12Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)
13Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)
14Έγκριση του υπ΄αριθμ. 4627/15-04-2022 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών Καθαριότητας για τις Ανάγκες του Δήμου Αβδήρων και των Νομικών του Προσώπων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
15Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Σχετικά Άρθρα