Αγροτικά Τελευταία Νέα

Χωράφια προς ενοικίαση από τον Δήμο Τοπείρου (με 12 ευρώ το στρέμμα)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων της  Κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου στα αγροκτήματα ΚΕΝΤΗΤΗΣ,ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ.αριθ.1/2022   απόφαση του Τοπικού Συμβούλιου Ευλάλου

2. Την υπ.αριθ.7/2022 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου

3. Την υπ.αριθ. 31/2022 απόφαση Οικονομικής επιτροπής περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας

4. Το Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ Α’  77/81)

5. Τις διαταξεις του άρθρου 195 παρ.1&2 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/06)

6. Την υπ.αριθ. 95/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τοπείρου περί συγκρότησης της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων

Άρθρο 1

            Η δημοπρασία θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί για το αγρόκτημα:

  1. ΚΕΝΤΗΤΗΣ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου στις 21 Μαρτίου 2022 ημέρα Δεύτερα και ώρα από 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.,
  2. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου στις 21 Μαρτίου  2022,ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.,

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στην διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπές οι προσφορές. Για την συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 2

            Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, ξεκινώντας από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι αρχίζει από την καλλιεργητική περίοδο 2022 και λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2025.

Άρθρο 3

            Ορίζεται κατώτατο όριο τιμής πρώτης προσφοράς όπως παρακάτω:

Αγροκτήματα:

1. ΚΕΝΤΗΤΗ ορίζεται το ποσό των 12 ευρώ ανά στρέμμα.

2. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ορίζεται το ποσό των 12 ευρώ ανά στρέμμα

.

Άρθρο 4

            Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία ως μισθωτής, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση α) γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή βεβαίωση σύστασης παρακαταθήκης ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ως κατώτατου ορίου μισθώματος ενός (1) έτους της συνολικής έκτασης. Λογω του covid-19 μπορεί να κατατεθεί προσωρινά και  υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα προσκομιστεί το δικαιολογητικό υποχρεωτικά εντός ενός μηνός από την  διεξαγωγή της δημοπρασίας β) βεβαίωση του Δήμου (τμήμα εσόδων) ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς αυτόν και προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία, γ) βεβαίωση του Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι ο συμμετέχων είναι δημότης  του Δήμου, δ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 , ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 5

Ο κάθε συμμετέχων δύναται να υποβάλλει προσφορά για όσα από τα εκτιθέμενα στη δημοπρασία τεμάχια επιθυμεί.

Άρθρο 6

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη

Άρθρο 7

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή Δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Άρθρο 8

Από κάθε ζεύγος ορίζεται ένας αρχηγός εκμετάλλευσης.

Άρθρο 9

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά τόπο και καθ’ ύλην αρμόδια όργανα (Οικονομική Επιτροπή ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Άρθρο 10

 Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται για το πρώτο μίσθωμα με την υπογραφή του συμφωνητικού και για το 2023,2024,2025  μέχρι τέλη Μαρτίου έκαστου έτους.Σε περίπτωση δε καθυστέρησης , ο εκμισθωτής (Δήμος) δύναται να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της μισθώσεως και να ενεργήσει σε βάρος αυτού  αναπλειστηριασμό.

Άρθρο 11

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως, της αποφάσεως της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, προσέλθει  για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού.

Άρθρο 12

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στην λύση της μισθώσεως.

Άρθρο 13

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι έχει οριστικά καταρτισθεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 14

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, προσφεύγοντας ακόμα και στα δικαστήρια κατά οποιουδήποτε καταπατητή, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 15

Οι προς εκμίσθωση εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με μονοετείς καλλιέργειες ή με πολυετείς, σύμφωνα με την βούληση των μισθωτών, αλλά η διάρκεια της καλλιέργειας δεν θα μπορεί να υπερβεί το χρόνο διάρκειας της σύμβασης. Απαγορεύεται ο μισθωτής να προβεί σε δενδροκαλλιέργεια επί του μισθίου ούτε να προβεί σε ανέγερση πρόχειρων ή μόνιμων εγκαταστάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να άρει τις εγκαταστάσεις και να επαναφέρει το μίσθιο στην πρότερα κατάσταση με τα δικά του έξοδα. Αν ο μισθωτής κατασκευάσει γεώτρηση εντός του μίσθιου, αυτή μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης, θα παραμείνει προς όφελος του μισθίου, χωρίς να έχει δικαίωμα αποζημίωσης για τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε για την γεώτρηση. Το ίδιο θα ισχύει και για την περίπτωση τοποθέτησης υπόγειου δικτύου άρδευσης. Ο μισθωτής δύναται μετά την λήξη της μίσθωσης να άρει στις όποιες εγκαταστάσεις με δικά του έξοδα, επαναφέροντας τον αγρό στην πρότερα κατάσταση.

Άρθρο 16

Για τα αγροτεμάχια που αρδεύονται από τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Θαλασσιάς – Κρεμαστής (Τ.Ο.Ε.Β.), ο μισθωτής θα είναι υπόχρεος για την καταβολή του τέλους άρδευσης προς αυτόν. Η μη καταβολή  θα είναι λόγος καταγγελίας και πρόωρης λύσης της μίσθωσης.

Άρθρο 17

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η μίσθωση, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, ήτοι έτοιμο και κατάλληλο για καλλιέργεια, διαφορετικά ευθύνεται για αποζημίωση και σε αποκατάσταση του αγρού στην πρότερα κατάσταση με δικά του έξοδα.

Άρθρο 18

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή. Η με οποιονδήποτε τρόπο παραμονή του μισθωτή στο ακίνητο πέραν της νόμιμης διάρκειας της μίσθωσης δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παράταση της μίσθωσης.

Άρθρο 19

Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχουν όλοι οι Δημότες του Δήμου Τοπείρου.

Άρθρο 20

Η απόφαση της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας, περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στην δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της οικείας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά της δημοπρασίας.

Άρθρο 21

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την σειρά εκφώνησης με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Μετά την λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά που συντάσσονται ατελώς, υπογράφονται από την Επιτροπή Δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη . Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 22

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου Τοπείρου ή του αναπληρωτή του τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου και τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Τοπείρου. Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε μια τοπική η εβδομαδιαία εφημερίδα της Ξάνθης και στο πρόγραμμα διαύγεια. Τα έξοδα δημοσίευσης,θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Άρθρο 23

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο Τοπείρου εάν δεν παρουσιάστηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στην διενέργεια της δημοπρασίας.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά ή την σύμβαση παραχώρησης καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης, αυτός δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και να δημοσιεύεται, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 24

Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης χωρίς αποζημίωση.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ

Για ότι δεν αναφέρεται στους προαναφερθέντες όρους δημοπράτησης, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν.3463/2006.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11:00 έως 13:00μ.μ.

Πληροφορίες: Γεώργιος  Γρηγοριάδης

Τηλέφωνο: 2541041941

Τα προς εκμίσθωση με δημοπρασία, αγροτεμάχια είναι τα κάτωθι:

Αγρόκτημα ΚΕΝΤΗΤΗΣ:

α/ατεμάχιαΣύνολο στρέμματα/τ.μ.
131155,00 στρ.

Αγρόκτημα ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ :

α/ατεμάχιαΣύνολο στρέμματα/τ.μ.
11155,00 στρ
   

Ο    Δήμαρχος  Τοπείρου

Θωμάς   Μίχογλου

Σχετικά Άρθρα