Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Το πρωί της Τρίτης συνεδριάζει το συμβούλιο της Κοινότητας Ξάνθης (με 2 θέματα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ:(α) Τα αξιότιμα μέλη της Κοινότητας Ξάνθης(β) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης(γ) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. 

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση στις Μαρτίου  2022, ημέρα  Τρίτη και ώρα 09:00 έως 12:00 της Κοινότητας Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθ. Πρωτ. 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20, την Κ.Υ.Α. Δ1α 38197/18-06-2021(ΦΕΚ 2660/18-06-2021τ. Β΄) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

01ο ΘΕΜΑ :   Έκφραση γνώμης σχετικά με την « εκμίσθωση ακινήτων»  (εισηγητής Αντ/χος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

02ο ΘΕΜΑ :   Έκφραση γνώμης σχετικά με την « εκμίσθωση ακινήτων»  (εισηγητής Αντ/χος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΠΕΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα