Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων αύριο Τετάρτη. Με 10 θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8-12-2021

Σας προσκαλώ σε τακτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων συνεδρίαση  μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 8 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

1Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Αβδήρων Οικονομικού Έτους 2022 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Δ/κών και Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Τσιναρίδης Νικόλαος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  8-12-2021

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων συνεδρίαση  μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 8 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

1Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την Ισόγεια Κατοικία με Υπόγειο ιδιοκτησίας  Ντάγκαλα Σελήμ στο Αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 194 Διανομής 1931 Αγροκτήματος  Λευκόπετρας, Αγροτικής περιοχής Βελοχωρίου Δήμου Αβδήρων με την Ασφαλτοστρωμένη Δημοσία Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
2Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού Σελέρου Δήμου Αβδήρων, σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011(ΦΕΚ 60/Α’/31-03-2011) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
3Έγκριση 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής)
4Δ΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
5Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΑΒΔΗΡΩΝ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
6Έγκριση της αριθ. 101/26.11.2021 απόφασης της ΔΕΥΑ Δήμου Αβδήρων με θέμα  «Τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ)
7Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη Συγκρότηση Δ.Σ. με θέμα τη λύση και εκκαθάριση της Αστικής εταιρίας – Αναπτυξιακή σύμπραξη με την επωνυμία «ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΑΣ Κ. ΚΟΙΝ.ΕΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
8Εξέταση αιτήματος Γυμναστικού Συλλόγου «Δόξα Μυρωδάτου» Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αθλητική-ενημερωτική εκδήλωση (εισηγητής: Δήμαρχος)  
9Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αβδήρων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. (εισηγητής: Δήμαρχος) 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Τσιναρίδης Νικόλαος

Σχετικά Άρθρα