Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Ένα θέμα θα απασχολήσει την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής             1) Ασκαρίδη  Ηλία                                               5) Μπαντάκ Σιαμπάν             2) Γουναρίδη Στυλιανό                            6) Τσακιρίδη Αφεντούλη             3) Παυλίδου Ελισάβετ                             7) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ             4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ               8) Φανουράκης Εμμανουήλ

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξηςΚοινοποίηση:– Γεώργιος Τσέπελης (Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης)- Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε έκτακτη μέσω  τηλεδιάσκεψη,  συνεδρίασης, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ώρα έναρξης  12:00,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων επίλυσης των ζητημάτων στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης

  1. Λήψη απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση ή μη της παραχώρησης τμήματος κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Δημοκρατίας και  τοποθέτησης και λειτουργίας οικίσκων, για τις εκδηλώσεις Χριστούγεννα2021 -Πρωτοχρονιά 2022 για το διάστημα 15-11-2021 έως 14-1-2022 στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων του ανωτέρω θέματος

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζερενίδης
(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

loading...

Σχετικά Άρθρα