Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 7 θέματα και τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης το απόγευμα της Τρίτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

  • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
  • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
  • Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.

Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 2 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

  1. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Διονυσίου Σολωμού 10 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
  2. Διόρθωση της αριθμ.139/2021 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με: «Αποδοχή παραίτησης μέλους από το ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ορισμός νέου και συνεπής τροποποίηση της με αριθμό 308/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  3. Ορισμός εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 107 του Ν.4823/2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  4. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
  5. Αποδοχή παραίτησης δημοτικού συμβούλου από το ΔΣ του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.225/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  6. Αποδοχή παραίτησης δημοτικού συμβούλου από το ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.223/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  7. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2022 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Σχετικά Άρθρα