Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Έγκριση ισολογισμού ζητά ο Τσιτιρίδης από το ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-10-2021

Σας προσκαλώ σε τακτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) -ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/01.10.2021 (ΦΕΚ 4577/03.10.2021 τεύχος Β’)  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αβδήρων χρήσεως 2020 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Διοικητικών Yπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Τσιναρίδης Νικόλαος

loading...

Σχετικά Άρθρα