Επιχειρήσεις Τελευταία Νέα

Απαλλαγή τέλους για την σύνδεση με το δίκτυο των ΔΕΥΑ Αβδήρων και Ξάνθης

Σύμφωνα με το Τεχνικό Γραφείο Καρυπίδης με τροπολογία που κατατέθηκε προχθές από το Υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, προβλέπεται η απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ειδικού τέλους για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης των επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν με ίδια μέσα τη σύνδεση τους με τα δίκτυα δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), χωρίς να εκπονηθεί μελέτη ή να πραγματοποιηθεί κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, από την οικεία Δ.Ε.Υ.Α..

Συγκεκριμένα το άρθρο 4 αναφέρει

Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ειδικού τέλους για τη μελέτη, Κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης — Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 1069/1980
Στην Παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (Α’191) αποδίδεται στη δημοτική γλώσσα το πρώτο εδάψιο, προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η Παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Επιβάλλεται υπέρ των επιχειρήσεων που συστήνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος, προς τον σκοπό μελέτης, κατασκευής ή επέκτασης έργων ύδρευσης και αττοχέτευσης και για μία δεκαετία από την Ιη Ιανουαρίου του επομένου της σύστασής τους έτους πρόσθετο ειδικό τέλος υπολογιζόμενο σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος· το ίδιο τέλος επιβάλλεται και σε περίπτωση επέκτασης της επιχείρησης. Από το ειδικό τέλος του πρώτου εδαψίου απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες εξασψαλίζουν με ίδια μέσα τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α., χωρίς να εκπονηθεί μελέτη ή να πραγματοποιηθεί κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, από την οικεία Δ.Ε.Υ.Α.».

Η τροπολογία αυτή έχει επέκταση και στις δύο ΔΕΥΑ που λειτουργούν στον νομό Ξάνθης δηλαδή στην ΔΕΥΑ Αβδήρων και ΔΕΥΑ Ξάνθης.

Περισσότερες πληροφορίες Τεχνικό Γραφείο Καρυπίδης τηλ. 2541600699 ή εδώ με PM

Καρυπίδης Σταύρος – Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. – Α.Μ./Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.: 26855. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Ξ 23 / 24-06-1996- ΑΡ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ: Ξ-841 και Ξ-ΗΛ.-440

Ηλία Γεραγά 13 – 67100 Ξάνθη Τηλ. 2541076950

Σχετικά Άρθρα