Μειονότητα Τελευταία Νέα

Προκήρυξη για θέσεις στελεχών στις Μουφτείες της Θράκης

Προκηρύξεις για ειδικούς συνεργάτες και μετακλητούς υπαλλήλους

Στην έκδοση δύο προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων στις Μουφτείες της Θράκης προχώρησε το υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για την πλήρωση τριών θέσεων (από μια σε κάθε Μουφτεία) ειδικών συνεργατών και άλλων τριών (από μία σε κάθε μουφτεία)  μετακλητών υπαλλήλων.

Το έργο των ειδικών συνεργατών

Οι ειδικοί συνεργάτες θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, με  δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος. Έργο των ειδικών συνεργατών, είναι: η παροχή προφορικών και γραπτών ειδικευμένων νομικών συμβουλών στον  Μουφτή, η επεξεργασία και κωδικοποίηση των αποφάσεων του Μουφτή, η υποβοήθηση όλων των εργασιών της Μουφτείας, η κάλυψη λοιπών υπηρεσιακών αναγκών και η άσκηση κάθε συναφούς εργασίας που τους ανατίθεται από τον Μουφτή.

Το έργο των υπαλλήλων

Οι υπάλληλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία πέντε ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα μέχρι δύο φορές το ανώτερο. 1. Έργο των μετακλητών υπαλλήλων που φέρουν τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» είναι: α) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων και ο συντονισμός της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, β) η σύνταξη μελέτης και η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή και την αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών της, γ) η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή και η μέριμνα για την έγκαιρη προετοιμασία και λήψη των αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις, δ) η προσαρμογή της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις ανάγκες της τοπικής θρησκευτικής κοινότητας, ε) η  βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων της και στ) ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος. 2. Ο μετακλητός υπάλληλος που φέρει τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» προΐσταται της Δ/νσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή. 3. Ο Μουφτής μπορεί να μεταβιβάζει με απόφασή του στον «Γραμματέα Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» το δικαίωμα υπογραφής δημοσίων εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων. 4. Ο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» κατόπιν εντολής του Μουφτή, μπορεί να συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα για όλα τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Μουφτείας.

Info

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περισσότερο για τις θέσεις, τα  απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, την  προθεσμία, τον τόπο υποβολής  της  αίτησης  συμμετοχής, τα  αναγκαία  δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, τη διαδικασία  επιλογής και  διενέργειας της  συνέντευξης από τις αντίστοιχες προκηρύξεις.

Η προκήρυξη για τους ειδικούς συνεργάτες βρίσκεται ΕΔΩ

Η προκήρυξη για τους μετακλητούς υπαλλήλους βρίσκεται ΕΔΩ

loading...

Σχετικά Άρθρα