Ατζέντα Τελευταία Νέα

Με 15 θέματα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 3 Αυγούστου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
 1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 2. Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 3. Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.

Κοιν.:

 • Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 3 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

 • Χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα “ελαφρύ φορτηγό” στην εγκατάσταση “μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης” στη δημοτική οδό Βανιάνου – Λεύκης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Ανανέωση άδειας παραγωγών πωλητών, υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Ανανέωση άδειας παραγωγών πωλητών, υπαίθριου εμπορίου, λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Ορισμός μελών για τη συγκρότηση αρμοδίου οργάνου (επιτροπής) σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 34 του ν.4442/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου, περί ανανέωσης/θεώρησης αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • (εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος)
 • Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στο υποέργο: «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης, έτους 2020-2021 του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου περιφέρειας ΑΜ-Θ (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ531 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Μπρωκούμη 8 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 •  Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Χ. Κοψιδά 48 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 • Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 • Αποδοχή παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.222/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • Αποδοχή παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», αντικατάσταση και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.307/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • Λύση μίσθωσης καταστήματος (κληροδότημα Π. Κουγιουμτζόγλου) επί της οδού Μπρωκούμη 39-41 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Σχετικά Άρθρα