Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 8 θέματα η συνεδρίαση της Παρασκευής στο Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 30 Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’, (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020) (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

1Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Ξάνθης ιδιοκτησίας Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης στα Αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 417, 418, 419 & 420 της Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος Διομήδειας έτους 957 Δήμου Αβδήρων με την Αγροτική Οδό (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
2Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Γενισέας (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)
3Έγκριση του αποτελέσµατος του πλειοδοτικού διαγωνισµού για την αγορά ακινήτου στον Πολύσιτο (εισηγητής: Δήμαρχος)
4Αίτηση υπαγωγής στο “Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών” του ΟΑΕΔ (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)
5Έγκριση 7ης τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2021 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
6Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων για τη συγκρότηση της Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων (εισηγητής: Δήμαρχος)
7Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης της εκδήλωσης τελέσεως εσπερινού στο Πόρτο Λάγος (εισηγητής: Δήμαρχος)
8Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Τσόγκας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Τσιναρίδης Νικόλαος

Σχετικά Άρθρα