Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΜΘ 100 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

Ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η εν θέματι απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜ&Θ που αφορά την 5η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 (Δράση 3δ.5-6.2).

Προτρέπουμε τους δικαιούχους να μελετήσουν προσεκτικά την τροποποιημένη πρόσκληση προς κατανόηση των σχετικών προσαρμογών.

Ορισμένες εκ των σημαντικότερων αλλαγών είναι:

α) Δυνατότητα υποβολής αιτήματος καταβολής δημόσιας χρηματοδότησης με Ε3 έτους 2020 (οριστικά υποβληθέν στο taxis και με κωδικό υποβολής) αντί της υποβολής παραστατικών,

εφόσον αποδεικνύεται ανάλωση εγκεκριμένης χρηματοδότησης σε συγκεκριμένους κωδικούς,

β) Απαλοιφή υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού Πρωτοδικείου για τον έλεγχο προβληματικότητας

γ) Απαλοιφή υποχρέωσης προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας για λήψη δημόσιας χρηματοδότησης έως 3.000€.

δ) Κατά τον έλεγχο του Αιτήματος Καταβολής θα υπάρχει δυνατότητα αποστολής συμπληρωματικών εγγράφων/διευκρινήσεων εντός 10 ημερολογιακών ημερών, κατόπιν λήψης σχετικής επιστολής ενημέρωσης από τον ΕΦ

ε) Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από το ελάχιστο 2.000€ έως το μέγιστο 15.000.

  • Επίσης, προς υποβοήθηση των δικαιούχων, έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο του ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ που περιέχει βασικές οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήματος καταβολής ΔΧ.

Για τυχόν επιπρόσθετες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το υποκατάστημα ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ, στα τηλέφωνα 25310 72388, 35916 ή στο [email protected].

Σχετικά Άρθρα