Κοινωνία Τελευταία Νέα

Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγος: Παράταση Ισχύος Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους

«Παράταση Ισχύος Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους».

Σχετ.:     α) Γενικός Κανονισμός Λιμένα Αρίθ. 50 (Β’1151/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  β) Η Αρίθ. Πρωτ.: Α3/27145/2997/02-06-2020 Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ:ΩΩ7Υ465ΨΘΞ-ΙΟΧ).

  γ) Η Αρίθ. Πρωτ.: Δ30/Α3/51508/02-02-2021 Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ:93ΒΒ465ΧΘΞ-ΓΓΑ).

         δ) Η ΩΠ: 041120/08-21 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ.

         ε) Η ΩΠ: 131115/04-21 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ.

         1.- Σύμφωνα με ανωτέρω (ε) σχετικής, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και με γνώμονα τη διασφάλιση της αποφυγής συνωστισμού στις Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια για την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και γενικότερα για την προστασία της δημοσίας υγείας, μέχρι νεωτέρας: α) παρατείνεται για δέκα  (10) μήνες η ισχύς  των  αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους με ημερομηνία λήξης(η αναγραφόμενη στο έντυπο ή στην πλαστική κάρτα), εντός του χρονικού διαστήματος από την 01η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020(π.χ. Άδεια που έληξε την 10η Ιανουαρίου 2021 παρατείνεται έως την 10η Νοεμβρίου 2021),β)Επίσης, παρατείνεται εκ νέου για έξι(06)μήνες ή έως την 01η Ιουλίου 2021,ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η ισχύς των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος είχε προηγουμένως παραταθεί κατά επτά(07) μήνες σύμφωνα με (δ) σχετική και βρίσκεται πλέον εντός χρονικού διαστήματος από την 01η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021(Παράδειγμα 1ο : Άδεια με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την  20η Μαρτίου 2020 που είχε ήδη παραταθεί για επτά(07) μήνες δηλαδή έως την 20η Οκτωβρίου 2020,παρατείνεται εκ νέου έως την 01η Ιουλίου 2021.Παράδειγμα 2ο :Άδεια με ημερομηνία λήξης την 20η Ιουλίου 2020 που είχε ήδη παραταθεί για επτά(07) μήνες δηλαδή έως την 20η Φεβρουαρίου 2021,παρατείνεται εκ νέου έως την 20η Αυγούστου 2021).

         2.- Οι κάτοχοι αδειών κατά τα ανωτέρω, δύναται να υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση, δυο (2) μήνες πριν την λήξη της παραταθείσας άδειάς τους. 

         3.- Η ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται για χειρισμό ταχυπλόων σκαφών αποκλειστικά και μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας.         

        4.-Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την περίπτωση ευρείας ενημέρωσης των πολιτών μέσω των σταθμών – έγκριτων εφημερίδων σας αδαπάνως για το δημόσιο.

        5.- Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συνδρομή σας.  

                                                                                      Ο Λιμενάρχης α.α.

                                                             Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΥΛΙΤΣΗΣ Απόστολος

Σχετικά Άρθρα