Κύριο Θέμα Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 9 θέματα η σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 6-4-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

  1. Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Δημιουργία ψηφιακών χαρτογραφικών υπόβαθρων και γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
  2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με τίτλο: «Ανάπτυξη-Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  3. Διόρθωση της με αριθμό 309/2020 προγενέστερης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά: «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου» (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
  4. Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης) (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
  5. Μεταφορά πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σουά Μπεκήρ Ογλού)
  6. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  7. Έγκριση τροποποίηση σύμβασης με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο 13ο  Νηπιαγωγείο και 10οΔημοτικό σχολείο του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  8. Έγκριση παράτασης της με αριθμό 27438/2020 σύμβασης για την αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολεία του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  9. Υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση εκτάσεων που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (τμήμα Αξιοποίησης Ακινήτων), για κοινωφελείς σκοπούς.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Σχετικά Άρθρα