Μειονότητα Τελευταία Νέα

Το ΚΙΝΑΛ θέλει περισσότερους Μουσουλμάνους από την Θράκη στα Ελληνικά Πανεπιστήμια (Κατέθεσε τροπολογία)

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

———————-

Θέμα: Εισαγωγή των μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αιτιολογική Έκθεση

Με το άρθρο 2 παρ. 1 του νόμου 2341/1995 (Α΄ 208) (ΦΕΚ Α’ 208, 1995) προβλέφθηκε  η δυνατότητα «να ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αποφοίτων λυκείων που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης». Εν συνεχεία, με την ΥΑ Φ.152.11/Β3/790/28.2.1996 (Β΄ 129) του Υπουργού Παιδείας, το ποσοστό εισαγωγής των υποψηφίων φοιτητών από τη μειονότητα καθορίσθηκε σε 0,5% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων κάθε σχολής ή τμήματος.

Το μέτρο «της ποσόστωσης», όπως είναι ευρύτερα γνωστό, υιοθετεί μια λογική «θετικής διάκρισης» επιχειρώντας να αμβλύνει τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό. Η λειτουργία αυτού του μέτρου υπήρξε καταλυτική: Το 1996, πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου, ενενήντα οκτώ (98) υποψήφιοι κατάφεραν να εισαχθούν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα ο αριθμός των εισαγόμενων στα ΑΕΙ  έχει πενταπλασιασθεί. Η ρεαλιστική πλέον προοπτική πρόσβασης στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση της φοίτησης των παιδιών της μειονότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε μια ευρύτερη μεταβολή της στάσης της μειονότητας απέναντι στην εκπαίδευση συνολικά.

Επειδή και με το παρόν ν/σ στο αρθρ. 2 διατηρείται η εξαίρεση της κατηγορίας των υποψηφίων που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα από τις διατάξεις περί επίτευξης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά συνέπεια παραμένουν σε ισχύ οι προγενέστερες διατάξεις, και με δεδομένες τις πολλαπλές ευεργετικές συνέπειες από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή τους, προτείνεται η αύξηση του ποσοστού των εισακτέων της μουσουλμανικής μειονότητας σε 1%.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου προστίθεται νέο άρθρο, ως εξής:

«Άρθρο ….

Στην παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της ΥΑ Φ.152.11/Β3/790/28.2.1996 (Β΄ 129) του Υπουργού Παιδείας, το ποσοστό «0,5%» αντικαθίσταται με το ποσοστό «1%».

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Χαρά Κεφαλίδου

Ιλχάν Αχμέτ

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Δημήτρης Μπιάγκης

Γεώργιος Παπανδρέου

Χάρης Καστανίδης

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Σχετικά Άρθρα