Ατζέντα Τελευταία Νέα

Ενημέρωση των επαγγελματιών του Παζαριού της Ξάνθης για τις άδειές τους

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ξάνθης, ότι οι άδειες των επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία. Προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε λαϊκές αγορές, η θεώρησή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη τους.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών στο δημόσιο είναι εφικτή μόνο κατόπιν σχετικού ραντεβού.

Οι επαγγελματίες πωλητές μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ξάνθης, μπορούν να απευθυνθούν για ραντεβού στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, στα τηλέφωνα 25413 50828 και 25413 50813.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν τη σχετική αίτησησύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017), είναι τα παρακάτω:

  1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του ν.4497/2017.

β) ότι ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.4497/2017,

γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα.

  1. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών.
  2. Έντυπα Ε1 και Ε3,τριών (3) ετών από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21 ν.4497/2017.
  3. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές της
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 του ν.4497/2017.
  5. Πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (κατά περίπτωση)
  6. Παράβολο δεκαπέντε (15,00€) ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12679/01-02-2018 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 353 Α’ 07-02-2018).
  7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Επίσης απαιτείται:

  1. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς στο Δήμο Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα