Κοινωνία Τελευταία Νέα

Δήμος Ξάνθης: Θεώρηση άδειας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

Θεώρηση άδειας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σε συνέχεια της λήξης της αναστολής δραστηριότητας των επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενημερώνουμε τους επαγγελματίες πωλητές, ότι στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα δραστηριοποιούνται μόνο όσοι διαθέτουν θεωρημένη άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Επομένως, παρακαλούμε τους επαγγελματίες πωλητές των οποίων οι θεωρήσεις λήγουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να φροντίσουν όπως θεωρήσουν τις άδειες τους στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017. Στη συνέχεια προκειμένου να συμπεριληφθούν στον πίνακα συμμετεχόντων στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, πρέπει να ενημερώσουν το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης. Προς διευκόλυνση των πολιτών, μπορούν να ζητήσουν από το Δήμο μόνιμης κατοικίας τους, οι θεωρημένες άδειες τους να αποσταλούν υπηρεσιακά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () κατόπιν συνεννόησης των υπηρεσιών.

Σε διαφορετική περίπτωση, τονίζουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η αυτοπρόσωπη  παρουσία πολιτών στο δημόσιο είναι εφικτή μόνο κατόπιν σχετικού ραντεβού. Για το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης στα τηλέφωνα 25413 50828 και 25413 50813.

Ευνόητο είναι ότι επιπλέον των ανωτέρω, στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα δραστηριοποιούνται μόνο οι πωλητές που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ

Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, που οι κάτοχοί τους είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ξάνθης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ξάνθης, ότι οι άδειες των επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία. Προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε λαϊκές αγορές, η θεώρησή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη τους.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών στο δημόσιο είναι εφικτή μόνο κατόπιν σχετικού ραντεβού.

Οι επαγγελματίες πωλητές μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ξάνθης, μπορούν να απευθυνθούν για ραντεβού στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, στα τηλέφωνα 25413 50828 και 25413 50813.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν τη σχετική αίτησησύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017), είναι τα παρακάτω:

  1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του ν.4497/2017.

β) ότι ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.4497/2017,

γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα.

  1. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών.
  2. Έντυπα Ε1 και Ε3,τριών (3) ετών από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21 ν.4497/2017.
  3. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές της
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 του ν.4497/2017.
  5. Πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (κατά περίπτωση)
  6. Παράβολο δεκαπέντε (15,00€) ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12679/01-02-2018 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 353 Α’ 07-02-2018).
  7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Επίσης απαιτείται:

  1. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς στο Δήμο Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα