Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Την Τετάρτη: Με 17 θέματα και πάλι με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
 1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 2. Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 3. Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.

Κοιν.:

 • Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

 • Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄)» και επανέκδοση του εντύπου της  άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘μικρό επιβατικό’ στην εγκατάσταση ‘Οικία’ σε αγροτεμάχιο με α.δ.33 σε δημοτική οδό αγροκτήματος Κιμμερίων Ξάνθης  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘μικρό επιβατικό’ στην εγκατάσταση ‘ελαιοτριβείο’ σε δημοτική οδό αγροκτήματος Χρύσας Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘ελαφρύ Φορτηγό’ στην εγκατάσταση ‘Οικία’ σε αγροτεμάχιο έκτασης 1640,80 τ.μ. σε δημοτική οδό αγροκτήματος Κιμμερίων Ξάνθης  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Παράταση της μίσθωσης του διαμερίσματος Β΄ στη Δημοτική Αγορά». την παράταση της μίσθωσης του διαμερίσματος Β΄ στη Δημοτική Αγορά». (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 •  Μείωση μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)  
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 132/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης  – Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) με θέμα « Τροποποίηση της συστατικής πράξης- διεύρυνσης αντικειμένου της Δημοτικής Επιχείρησης Ξάνθης (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 81/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης  – Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) με θέμα « Τροποποίηση των άρθρων 43 και 48 του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Υδροληψίας της (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • Αποδοχή παραίτησης τακτικού και αναπληρωματικού μέλους από το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) αντικατάσταση αυτών & συνεπής τροποποίηση της με αριθ. 201/2019 προγενέστερης απόφασης. (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • Ορισμός ποσοστού μείωσης μισθώματος, σύμφωνα με την 1225/07-10-2020 απόφαση Υπ.Οικ. (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • Έγκριση αγοράς οικοπέδου για δημιουργία παιδικής χαράς στη Σταυρούπολη με τη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 • Έγκριση αγοράς οικοπέδου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στη Σταυρούπολη με τη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 • Δωρεάν παραχώρηση στο Δημοτικό Αμφιθέατρο, που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου ¨Στέγης¨ στο Σωματείο « Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Ξάνθης» (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 • Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) νέων ΚΕΠ στο Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθ.28/20 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με: «Αποδοχή της αρ.πρωτ.756/13-02-2020 (Α.Δ.Α 6ΠΩΞ7ΛΒ-ΤΧΖ) Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534, εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης και τροποποίηση τής με αριθμ.213/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου» (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ)
 • Διαβίβαση της με αριθ. 79/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 • Έκδοση νέων κωδικών για τη χρήση (e- banking) από τους τηρούμενους λογαριασμούς του Δήμου Ξάνθης, κατάργηση των υφιστάμενων κωδικών, λόγω συνταξιοδότησης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης. (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

loading...

Σχετικά Άρθρα