Κοινωνία Τελευταία Νέα

Δίσκο για τον σεισμό της Σάμου βγάζει ο Μητροπολίτης Κομοτηνής και Μαρωνείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 204     

Π ρ ό ς

Τούς Πανοσιολογιωτάτους καί Αἰδεσιμ/τάτους Ἐφημερίους

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν.

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Συγκλονισμένοι ἀπό τό πρόσφατον κτύπημα τοῦ ἐγκέλαδου εἰς τὴν εὑρυτέραν περιοχήν τῆς Σάμου μέ τραγικό ἀπολογισμό τὴν ἀπώλειαν ἀνθρώπων καὶ περιουσιῶν, ἀπεφασίσαμεν, ὅπως συνδράμωμεν εἰς τὴν προσπάθειαν ἀνακουφίσεως τῶν σεισμοπαθῶν ἀδελφῶν μας, διὰ τῆς περιαγωγῆς δίσκου κατά τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς 8ης Νοεμβρίου ἐ. ἔ. .

Ὄθεν ἀπευθυνόμεθα πρός ὑμᾶς καί παρακαλοῦμεν, ὅπως πρὸ τῆς περιαγωγῆς τοῦ δίσκου, ἐνημερώσητε τοὺς πιστούς διὰ τὸν σκοπόν αὐτοῦ, ἔχοντες πάντοτε κατά νοῦν τὸν Ἀποστολικόν Λόγον «μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἤ λαμβάνειν» (Πραξ. 20, 35). Τὸ προϊόν τοῦ δίσκου δέον ὅπως κατατεθῇ εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἕως τὴν Παρασκευήν, 13ην Νοεμβρίου ἐ. ἔ., διὰ τὴν ἐν συνεχείᾳ προώθησιν αὐτοῦ εἰς τὴν ἁρμοδίαν Ἱεράν Μητρόπολιν Σάμου καί Ἰκαρίας, πρὸς ἀνακούφισιν τῶν σεισμοπαθῶν συνανθρώπων μας.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν˙ 

 Μετ’ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

loading...

Σχετικά Άρθρα