fbpx
Κύριο Θέμα Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Οικονομική επιτροπή με 19 θέματα το πρωί της Τρίτης στην Ξάνθη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη

9) τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξηςΚοιν.:

 • Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 3 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:

α) δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου Δημαρχείου Ξάνθης και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Έγκριση της με αριθμό 142/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ξάνθης» σχετικά με την «έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Έγκριση της με αριθμό 10/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος, Επικοινωνίας» με θέμα «Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Ανάκληση της με αριθμό 153/2020 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.1 του Ν.4735/2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης από τον ΣΔΑΝΞ (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο 13ο Νηπιαγωγείο και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ξάνθης» σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολεία του Δήμου Ξάνθης» σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Έγκριση του από 16-10-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωση κόμβου σύνδεσης Παλιάς & Νέας Μορσίνης» (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 10. Έγκριση του από 13-10-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 11. Έγκριση του από 1-10-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών από Εμπειρογνώμονα οικολογικού τουρισμού για την υλοποίηση δράσης του Δήμου Ξάνθης στο έργο: Developing ecotourism net in black sea region – Ανάπτυξη δικτύου οικοτουρισμού στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (ΕCOTOUR-NET)» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 12. Έγκριση του από 19-10-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 13. Έγκριση του από 21-10-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια δένδρων, φυτών, φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, σπόρων και βελτιωτικών εδάφους» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 14. Έγκριση του από 19-10-2020 πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 15. Έγκριση του από 19-10-2020 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την Προμήθεια διανεμόμενων τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας, για τους απόρους (ΤΕΒΑ) για τις ανάγκες της αποκεντρωμένης προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019 από την κοινωνική σύμπραξη «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη, χειρίστρια ΕΣΗΔΗΣ)
 16. Έγκριση του από 16-10-2020 πρακτικού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων του οδικού δικτύου του Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Ανδρέας Χατζής, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 17. Έγκριση του από 16-10-2020 πρακτικού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων οδών, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων» (συντάκτης Ανδρέας Χατζής, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 18. Ορισμός έκτακτης ομάδας εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.3 του 4412/2016
 19. Εξειδίκευση πίστωσης & έγκριση οικονομικών ενισχύσεων συλλόγων (εισηγητής Λεβέντ Καρά Οσμάν, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

loading...

Σχετικά Άρθρα